تعاریف از روستایی

تعاریف متعددی از "روستا" در کشورهای مختلف در دسترس هست. هر تعریف بر معیارهای مختلف (اندازه جمعیت، تراکم، بافت) متکی بوده و با آستانه های همراه است.مثل اندازه واحد ارضی (بلوک ساختمان) که از آن ساخته شده است هر تعریف از یک کشور به کشور دیگر نیز متفاوت است. در نتیجه،در تعریف روستا باید مسائل و عناصر مورد توجه قرار گیرد و اگر در تعریف "روستا "از معیار جمعیت استفاده شود باید این افراد مختلف به عنوان "روستایی" در هر تعریف، طبقه بندی شوند. به طور کلی ، هر تعریف در تحلیلی نتیجه مشابه فراهم می کند (به عنوان مثال، استخدام کمتر مردم روستایی را سطح درآمد پایین تر از میانگین درامد کشور)، اما سطح هر یک از مشخصه ها برای هر تعریف از روستا متفاوت است. توصیه می شود  که تحلیل گران در تعریف "روستایی"و تحلیل موضوع آن مقیاس محلی، جامعه و یا منطقه ای را قبل از انتخاب یک تعریف در نظر بگیرند و با توجه به کاربری ارضی ، در تجزیه و تحلیل از تعریف مناسب استفاده گردد .همچنین تحلیلگران به در تعریف روستا باید به ابعاد جغرافیایی، اندازه جمعیت ، تراکم جمعیت ، بازار کار و یا بستر حل و فصل توجه نمایند.

لازم به ذکر است که در تعریف روستا نه تنها یک کاراکتر بلکه باید معیارهای دیگر را با توجه به سیاست ملی و موضوع مطالعه در نظر گرفت و در بین این معیارها باید به معیار جمعیت روستا بیشتر متمرکز شد .بنابر این توجه به معیار جمعیت می تواند نقطه شروع تعریف روستا باشد ، این امر می تواند درک خوبی از جمعیت روستایی ارائه دهد و بعنوان روستا یا شهر کوچک تعریف گردد که این جمعیت در شهر ها یا مناطق بدون شهرداری و یا خارج از مراکز شهری بزرگتر و با جمعیت 10 هزار و یا بیشتر زندگی کنند.    

1-   مقدمه

موضوع تحلیل روستا اغلب با این سوال آغاز می شود. اندازه جمعیت روستایی چقدر است ؟ و پاسخ مناسب بستگی به موضوع و هدف مطالعه شما دارد.پاسخ به این سوال خیلی مهم است ، چون آلترناتیوهای متعددی برای تعریف روستا وجود دارد که به سیاست ملی و استانی و سطح تحلیل، چالش ها ، تصمیم گیریها بستگی دارد. 

بعنوان مثال تعاریف که محققین کانادا در ترسیم نمودن اندازه جمعیت روستایی استفاده کردند :

-        سرشماری نواحی روستایی

-        روستاها و شهرهای کوچک ، نواحی شهری و سرشماری مناطق تحت نفوذ

-        جوامع روستایی

-        مناطق عمدتاً روستایی

-        مناطق غیر شهری

-        کد پستی روستایی

موضوع این مقاله ، ارائه اطلاعات در مورد اشتراکات و اختلافات میان این شش گزینه که محققین بتوانند انتخاب آگاهانه تری از انتخاب تعریف مورد نیاز خود داشته باشند.

1-1-        طراحی تحقیق:

ما در شرح و مقایسه بلوک های ساختمانی ، معیارهای جغرافیایی و تعیین آستانه های روستایی / شهری از شش تعاریف ذکر شده در بالا استفاده خواهیم کرد.

سپس ما بخواهیم این سوال را مطرح کنیم."آیا مهم است که درتحقیق و تجزیه و تحلیل موضوع ، تعریفهای  برای مناطق روستایی استفاده می شود"؟ به این سوال را در سه بخش ما پاسخ داده می شود  :

1-    انداز جمعیت روستایی :از نتایح مورد استفاده این تعریف مقایسه جمعیت روستایی استانها ، سرزمین ها است .

2-    اشتراک جمعیت : ما در تعریفهای اشتراک جمعیت اندازه آلترنتیوها را تعیین می کنیم.ما گروه بندی می کنیم تعاریف انتخاب شده را در دوازده قسمت و ارتباط می دهیم تعریف روستا را با آلترنتیوهای دیگر  و جدول بندی متقاطع جمعیت روستایی و قرار می دهیم هر تعریف را سطوح سرزمینی و استانی

3-    شاخص اقتصادی- اجتماعی: ما می توانیم با مقایسه نتایج شاخص های کلیدی اقتصادی – اجتماعی از این شش تعریف در سراسر کشور استفاده کنیم.ما همچنین از مقایسه نتایج این شاخص در محصولات اشتراکی و غیر اشتراکی جمعیت در سطح کشور استفاده کنیم.

 بر اساس نتایج این تحقیق، چرا ما تصمیم می گیریم که در تحقیق و تحلیل موضوع از تعریف روستا استفاده کنیم.ما  به این سوال در آخر و پایان مقاله و انتخاب یک استراتژی برای تعریف "روستایی"بر اساس مقیاس جغرافیایی و ابعاد مسئله مورد مطالعه پیشنهاد  می کنیم. تحلیگران با توضیح دو گزینه دیگر از تعاریف روستا می توانند استفاده کنند:


 

[ دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۱ ] [ ٢:٠٤ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]