تعریف و معرفی خانه بهداشت و بهورز

تعریف خانه بهداشت:

محیطی ترین واحد ارائه خدمات در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و

مسـتقردر روسـتا اسـت کـه تحـت نظـارت مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعالیت

می کند. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیـایی - بـه ویـژه امکانـات ارتبـاطی

و جمعیـت یک یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد.

معرفی بهورز:

نیروی انسانی در خانه های بهداشت بهورزان(زن ومرد) بومی هستند که بر اساس

ضوابط و مقررات خاص (یک بهورز زن و یـک بهورز مرد برای 1500 نفر جمعیت ) ،انتخاب

و پذیرش شده و آموزشهای لازم را در مرکز آموزش بهورزی فرا می گیرند.

وظایف بهورزان:

بهورز بنیادی ترین رکن نظام سلامت است که رسالت ایشان ارتقاء سطح سلامت

جامعه روستایی اسـت .وظـایف عمـده بهـورزان شناسایی جمعیت روستا ، مراقبت

از مادران باردار، کودکان ، سالمندان ، میانسالان ، مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر

واگیر ، تغذیـه ، ارائه خدمات واکسیناسیون به جمعیت هدف ، بهداشت محیط و

حرفه ای ، همکاری با برنامه هـای پزشـک خـانواده ، کمکهـای اولیه ، درمانهای ساده

علامتی ، بهداشت مدارس و دهان و دندان و...... می باشد.

در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکـز آمـوزش بهـورزی جایگـاهی پـر اهمیـت و

حسـاس دارد . اهمیـت مرکـز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان

محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نـواحی توسط مربیان تربیت

می شوند. هر مرکز آموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکـز، چنـدین مربـی دارد .

مـدیر و مربیـان هر مرکز آموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند.

مرکز آموزش بهورزی وظیفه تربیت بهـورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های

بهداشت را بر عهـده دارد .

ایـن مرکـز تحـت پوشـش مــرکز بهداشـت شهرستان فعالیت می نماید.

داوطلبین آموزش بهورزی بایستی حداقل دارای مدرک دیپلم متوسطه رشته های

علوم تجربی, علوم ریاضی , علوم انسانی , ...... باشند.

انتخاب بهورزان توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان مرکز آموزش بهورزی، واحد

گسترش شبکه هـا و گـزینش، از طریق آزمون کتبی و شفاهی انجام می شود.

مرکز آموزش بهــورزی در دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهشـتی در 2 شهرسـتان

دماونـد و ورامـین فعـال مـی باشـد

و تــاکنون 14دوره تربیت و آموزش بهورز را به انجام رسانده است .


پذیرش بهورز،تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان،اجرای برنامه های آموزش نظری

علمی و کـارآموزی و تربیت حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی،

برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی،تدوین طرح درس روزانه

کلی و چک لیست های آموزشـی،تامین محـیط سـالم اجتمـاعی برای مهارت آموزان

در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آن،شرکت در جلسات ادغـام برنامـه هـای

جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش به سایر رده ها،برنامـه

ریـزی جهـت ارتقـا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی،حضور فعال در

جلسات آموزشی و باز آمـوزی مرکـز بهداشت شهرستان،نظارت مستمر بـر فعالیـت

کارکنـان خانـه هـای بهداشـت آموزشـی و مهـارت آمـوزی و بازخورد به مدیر مرکز

مربوطه،ارسال نتایج نظارت ها،..

برنامه آموزش بهورزان:

پایه اول : 7,5 ماه ( 23 هفته آموزش نظری و 8 هفته کارآموزی در

خانه بهداشت آموزشی )
 

پایه دوم : یک سال ( 6 ماه آموزش نظری و 6 ماه کارآموزی در خانه بهداشت

محل خدمت خود )موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: خانه بهداشت
[ جمعه ۱۳٩٥/٢/۱٠ ] [ ٥:٠٩ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]