شرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت

شرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت :   

مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و تعیین اولویت های

بهداشتی

برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی

 تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )

 آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه

به گروه مخاطب
 

تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها

جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی

تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا

پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل

توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه

مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش  
 

شرح وظایف پزشک در برنامه آموزش سلامت :


1. نیازسنجی آموزشی منطقه


2.تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشکلات و معضلات بهداشتی منطقه

و نیازسنجی بعمل آمده


3. برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش بهداشتی مردم با توجه به اولویت ها و

چهره اپیدمیولوژیک جامعه


4. آشنایی با شیوه های آموزش به روش نوین و مشارکتی


5. آمزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزش به مردم


6. تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)


7.  ارتقاء دانش و مهارت کارکنان مرکز از طریق نظارت مستمر و آموزش مداوم به

منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی


8. ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه به مرکز


9. تشکیل  حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط پزشک مرکز


10. جلب  مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در  اجرا ی برنامه آموزشی


11. پایش ،نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ارائه طریق به منظور ارتقای

کیفیت برنامه های آموزشی


12. نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت


13. آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشکلات


14. تشکیل جلسه درون بخشی با پرسنل مرکز و تهیه برنامه مداخله ای بصورت

تیمی ( TPS ) به منظور رفع مشکل بهداشتی منطقه


15. نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی کاردانان، کارشناسان و بهورزان خانه های

بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت آموزش


 16.   نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز


شرح وظایف کاردان و کارشناس بهداشتی در آموزش سلامت :

1. نیازسنجی آموزشی منطقه


2. تعیین ، مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسایل و مشکلات بهداشتی

مناطق تحت پوشش مرکز و اولویت بندی آنها و مشخص کردن سهم آموزش

در هر مشکل


3. برنامه ریزی آموزشی بر اساس تعیین اولویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه


4. تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)


5. طراحی برنامه های مداخله ای در جهت حل مشکل منطقه


6. اجرای برنامه آموزشی با روشهای نوین متناسب با مخاطب در منطقه

تحت پوشش


7. ارزشیابی آموزشها و نتایج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعیین

اثر بخشی آموزشی


8. نظارت ، ارزشیابی بر اجرای برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی

بر خانه های بهداشت


9. همکاری با بهورزان در زمینه آموزشهایی که از عهده بهورزان خارج است


10. نظارت بر شیوه های آموزشی که توسط بهورزان در خانه های بهداشت ارایه

می گردد با توجه به گروه مخاطب


11. ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه  توسط مامای

خانواده و بصورت فصلی توسط کاردان یا کارشناس منطقه به مرکز


12. تشکیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط کاردان یا

کارشناس مرکز


13. ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزارشده توسط بهورز و تجزیه و تحلیل اطلاعات


14. ارسال فرم ارزشیابی از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم

به واحد آموزش


15. نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز


16. تاکید بر آموزش بهورزان در زمینه مواردی که سطح آگاهی آموزش گیرندگان در

ارزشیابی بعمل آمده پایین است


17. توزیع صحیح نشریات آموزشی از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه های بهداشت

و نظارت بر نصب جایگاه مناسب پوسترها در خانه های بهداشت


18. گسترش فضاهای آموزشی (مدرسه ، مسجد و ...)


19. نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت


20. تقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی ، اجرای  و ارزشیابی مسایل سلامت


21. برگزاری جلسه آموزشی جهت بهورزان مناطق تحت پوشش


22. پیگیری طرح بسیج سلامت در منطقه و نظارت بر فعالیت های آموزشی

فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به نیروههای تحت پوشش


23. جمع آوری و ارسال گزارش فعالیت های آموزشی اجرا شده توسط فرماندهان

پایگاه مقاومت بسیج به مرکز


24. برگزاری جلسات آموزشی جهت فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج بر اساس

مشکل منطقه
 
شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت در شهرستانها :
 
1. بر نامه ریزی برای تشخیص نیازهای آموزشی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی  

و اولیت بندی از طریق جمع آوری شواهد و بررسی رفتار عادات و باورهای غلط

بهداشتی   مردم ( برنامه نیاز سنجی)

2. برنامه ریزی عملیاتی وتعیین اهداف آموزشی به منظور توسعه فعالیت آموزشی

به جامعه

3. هماهنگی و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی وتکنولوژی مناسب آموزشی

به منظور ارتقای دانش و مهارت کارکنان سطوح مختلف نظام شبکه با هدف بهبود

کیفیت ارائه مراقبتهای بهداشتی  

4. برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه

به منظور جلب همکاری و مشارکت آنها در آموزش سلامت همگانی

5.  ارزشیابی خارجی از مداخلات آموزشی مراقبین بهداشت (بهورز – کاردان و

کارشناس و پزشک ) به منظور تولید اطلاعات و ارائه پس خوراند به واحدهای

ستادی به منظور بهبود   برنامه ریزی مسئو لان واحدهای ستادی  شهرستان و

استفاده از روشهای مناسبتر و موثرتر در آموزش ( برنامه ارزشیابی آموزش مبتی

بر شواهد)

6 . ارزیابی کیفی کلاسهای آموزشی کارشناسان و ارائه پس خوراند به منظور بالا

بردن کیفیت کلاسهای آموزشی ( برنامه ارزشیابی خارجی کلاس آموزشی)

7.  همکاری و ارائه مشاوره برای تولید وسایل کمک آموزشی در سطوح

مختلف شبکه

8. جلب حمایت همه جانبه از گروههای حامی سلامت (بسیج، طلاب و....)به

منظور توسعه مفاهیم سلامت در جامعه

9.  انجام سایر امور محوله
 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: خانه بهداشت , بهورزان
[ جمعه ۱۳٩٥/٢/۱٠ ] [ ٥:٢۱ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]