طالب آباد در یک نگاه

 

موقعیت سیاسی و جغرافیایی طالب آباد :

بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال 1385 روستای طالب آباد در استان

تهران شهرستان ری بخش کهریزک و دهستان قلعه نو(در ابتدا مطلب لازم به ذکر

می باشد که دهستان قلعه نو به بخش تبدیل شده است و دهستان طالب آباد زیر نظر بخش

قلعه نو قرار دارد ) واقع شده است . این روستا در دشت های جنوبی البرز قرار گرفته

و از نظر آب و هوایی دارای زمستان های نسبتا سرد و تابستان های گرم بوده و ارتفاع

آن از سطح دریا 1025 متر می باشد.به لحاظ جغرافیایی این روستا در موقعیت دشتی

واقع شده و شکل استقرار آن به صورت متراکم می باشد.

موقعیت روستا طالب آباد بر اساس تقسیمات سیاسی


موقعیت مطلق :

روستای طالب آباد در طول جغرافیایی 51 درجه و 29 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی

35 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده هست.


موقعیت نسبی :

به لحاظ موقعیت نسبی فاصله روستا از مرکز دهستان 2 کیلومتر مرکز پخش 25

کیلومتر نزدیک ترین شهر 12 کیلومتر و از مرکز شهرستان 20 کیلومتر می باشد.

 

موقعیت ارتباطی :

روستای طالب آباد از شمال شرق با شمس آباد شمال غرب با قلعه نو خالصه از جنوبباً

روستای مقیم آباد و از جنوب غرب با قمی آباد در ارتباط است. با توجه به موارد ذکر

شده در فوق بررسی های صورت گرفته در روستای طالب آباد حاکی از آن است که دو

روستای قمی آباد و مقیم آباد به عنوان روستا های حوزه نفوذ از خدمات موجود در این

روستا استفاده می نمایند . به این صورت که ساکنین روستا قمی آباد از خدمات آموزشی

(دبستان و راهنمایی) و ساکنین روستای مقیم آباد از خدمات درمانی (خانه بهداشت)

طالب آباد استفاده می کنند.

همچنین بررسی های مشاور حاکی از آن می باشد که روستای مورد مطالعه کلیه خدمات

خود را در  سطوح بالاتر خدماتی از قبیل پست درمانگاه بیمارستان بانک دبیرستان از شهر

ری بیمارستان و درمانگاه از ورامین پمپ بنزین و دبیرستان از فیروزآباد و دیگر مبادلات

اقتصادی را از شهر تهران دریافت می کند .

گفتنی است عمده مبادلات و مراجعات اقتصادی روستا با شهر ری و قلعه نو صورت

می پذیرد. در ادامه نقشه الگوی مراجعات خدماتی و مبادلات اقتصادی روستا در حوزه

نفوذ و نافذ تصویر گشته است .همچنین در طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی

استان تهران دو روستای قمی آباد و مقیم آباد نیز به عنوان روستاهای حوزه نفوذ

طالب آباد از مراکز آموزشی و درمانی این روستا بهره می برند.

 

بررسی منابع عمده معیشت روستا های حوزه نفوذ بر اساس اطلاعات محلی و نتایج

طرح های فرا دست :

اقتصاد عمده روستای طالب آباد بر پایه خدمات استوار است . دیگر بخش های اقتصادی

یعنی صنعت و کشاورزی در رده های بعدی فعالیت های اقتصادی قرار دارند.با توجه

به پرسشگری های مشاور اکثر شاغلین روستا های حوزه نفوذ طالب آباد

(مقیم آباد و قمی آباد) به شغل زراعت و دامداری مشغول هستند. زیرا در این منطقه

اراض هموار و حاصلخیز بوده و آب کافی برای کشاورزی وجود دارد. توضیح این

که روستا های حوزه نفوذ طالب آباد کمبود خدمات و امکانات خود را به دلیل نزدیکی

به شهر ری از آنجا تامین می کنند و از این طریق امرار معاش می نمایند. همچنین در

طرح فرادست (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان تهران) مباحثی در

خصوص معیشت ساکنین روستاهای حوزه نفوذ طالب آباد ارائه نشده است .

لازم به توضیح است که رونق فعالیت های مختلف اقتصادی با ارائه برنامه های نوین

راهکار هایی را در راستای پیشرفت اقتصادی روستا در کلیه بخش های آن

ارائه خواهد داد.

در مورد اطلاعات ارائه شده در بالا لازم به ذکر می باشد که این اطلاعات

مربوط به سال 85 میباشد.

 

بررسی ویژگی های اقلیمی

جهت بررسی خصوصیات اقلیمی روستای طالب آباد اطلاعات به دست آمده ازایستگاه

سینوپتیک ورامین که نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به این منطقه می باشد استفاده شده

است.بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان تهران این ایستگاه در سال 1380

تاسیس و ارتفاع آن از سطح دریا 1000 متر می باشد .                               

بارندگی در طالب آباد

میزان بارندگی ماهانه را در یک دوره 30 ساله ارائه می دهد بیشترین میزان بارش در

فصل زمستان و در بهمن ماه با حد اکثر 8/66 میلیمتر و حداقل بارش 6/4 میلیمت

ر گزارش شده است. میزان متوسط بارندگی ماهانه در این ایستگاه 35 میلیمتر است.


به طور متوسط شروع بارندگی در طالب آباد از مهر ماه می باشد و تا مرداد ماه

ادامه می یابد.این رژیم بارندگی باتوجه به تغییرات درجه حرارت سالانه تغییر یافته

از حداکثر بارندگی در بهمن ماه 8/66 میلیمتر تا حداقل آن در مرداد ماه(6/0 میلیمتر)

متفاوت است. همچنین میزان بارش سالانه منطقه در فصول مختلف یکسان نبوده و از

پراکندگی نا منظمی برخوردار می باشد.

 


بررسی ویژگی های اقلیمی

 


رطوبت نسبی درطالب آباد

رطوبت نسبی مقدار هوای تر موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی است.

حداکثر میزان رطوبت نسبی در طالب آباد در مرداد و شهریور به میزان 50

درصد و حداقل رطوبت نسبی با 5/0 درصد در طالب آباد مربوط به ماه

خرداد می باشد.

یخبندان در طالب آباد

بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین در سال 1385 تعداد

روزهای یخبندان در مجموع 61 روز می باشد که بیشترین تعداد آن مربوط به دی

به مدت 25 روز در طالب آباد می باشد .لازم به توضیح است که ازفروردین تا

مهر ماه فاقد روزهای یخبندان می باشد.

 

رطوبت نسبی و یخبندان درطالب آباد

 باد در طالب آباد

 آمار بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین حداکثر سرعت وزش باد در طالب آباد

را در خرداد ماه با 20 متر بر ثانیه  وحداقل آن در آذر ماه با 7 متر بر ثانیه

گزارش شده است.

 

 

 

باد در طالب آباد

 


درجه حرارت در طالب آباد

بر اساس داده های موجود به طور متوسط سردترین ماه سال ، دی ماه با 4/4 درجه

  و گرم ترین ماه سال مرداد ماه با 7/30 درجه سانتیگراد در طالب آباد می باشد.

همچنین میزان درجه حرارت در تیر و مرداد با 9/30 درجه سانتیگراد و حداقل آن

با 3/0- درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد

معدل حداکثر و حداقل دما : معدل حداکثر دمای ماهانه در تیر ماه با 4/39 درجه

سانتیگراد و معدل حداقل د ماهانه را دی ماه با 8/2- درجه سانتیگراد داراست.

حداقل مطلق : عبارت است از پایین ترین درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص

از زمان (1 روز،1ماه،1سال یا چند سال)

حداکثر مطلق : عبارت است از بالاترین  درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص از

زمان (1 روز،1ماه،1سالیاچندسال)

حداکثر و حداقل مطلق دما : درجه حرارت ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک ورامین

در سال 1385 نشان می دهد که حداکثر مطلق دما با43 درجه سانتیگراد متعلق به

ماه تیر و حداقل مطلق دما در دی ماه با7- درجه سانتیگراد می باشد. همچنین

متوسط حداکثر دمای هوا در این ایستگاه با 85/30 درجه سانتیگراد در تیر ماه و

متوسط حداقل دما نیز مربوط به ماه دی با30/2 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

 

درجه حرارت طالب آباد

 

دین و مذهب و زبان

زبان غالب مردم روستا فارسی می باشد و به لحاظ دین نیز ساکنین روستا تماما

مسلمان و شیعه مذهب هستند.

فعالییت های اقتصادی :

فعالیت های اقتصادی روستا شامل کلیه فعالییت های است که در محیط روستا

اعم از کشاورزی و یا غیر کشاورزی به منظور تامین معاش روستائیان صورت می گیرد.

به عبارت دیگر اقتصاد روستایی جنبه های مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و

شامل فعالیت های اقتصادی است که نیاز های مادی روستاییان را تامین می کند.

برای ارائه ی امار اطلاعات مورد نیاز فعالییت های اقتصادی روستا و همچنین جهت 

براورد منابع درامدی روستائیان و نیز مشخص نمودن میزان حجم و نوع مبادلات

اقتصادی روستا با سایر مرکز به دلیل جامع بودن اطلاعات اماری سر شماری

کشاورزی کشور در سال 82 از این اطلاعات استفاده شده است.

 

همان گونه که در بالا ذکر شده است این اطلاعات و آمار مربوط به سال

82 می باشد.

 

فعالیت های اقتصادی

در آمد سالیانه در طالب آباد

 الف). بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی از مجموع 92 بهره بردار در روستا 83 بهره بردار از نوع اول 8

بهره بردار نوع دوم و1 بهره بردار از نوع چهارم می باشند.


آمار بخش کشاورزی طالب آباد

 


زراعت و باغداری در طالب آباد :

 

بر اساس اطلاعات سر شماری کشاورزی استان تهران در سال 1382 شهرستان ری

دارای 24338 هکتار اراضی زراعی و 82 هکتار ارازی باغیبه ترتیب حدود31و17 درصد

از بخش کشاورزی شهرستان را شامل می باشد.

طبق همین اطلاعات نیز روستای طالب اباد در سال 1382 دارای 428 هکتار اراضی

بوده که 427 هکتار اراضی زراعی  و 425 هکتار به زیر کشت و بقیه به صورت آیش

می باشد.

سطح کاشت این اراضی 791 هکتار بوده که 393 هکتار به زیر کشت گندم و 12

هکتار جو و 7 هکتار یونجه و اسپرس خشک و 350 هکتار ذرت خوشه ای و

علوفه ای و 7 هکتار هویج و ترب و شلغم و چغندر لبوی و 22 هکتار نیز متعلق به

کشت سایر سبزیجات بوده که کشت تمامی انها به صورت آبی می باشد.لازم به ذکر

است در این روستا بعضی از زمین ها در سال دو بار کشت می شوند. عمده ترین

محصولات تولیدی روستا شامل گندم با 2271 تن و ذرت خوشه ای  و علوفه ای با

16800 تن و سایر سبزیجات با 1249 تن بوده است و تمامی محصولات زراعی

روستا نیز به صورت آبی کشت می شوند.بر اساس امار سر شماری  عمومی کشاورزی

در سال 1382 محولات باغی روستای طالب آباد شامل انجیر آبی و انار و انگور آبی

مباشند که میزان تولید هر یک از این محصولات به ترتیب 2 و 19 و 2  تن درسال

می باشد.

میزان سطح کشت در طالب آباد

 


 دامداری  در طالب آباد:

دامداری که اقصاد سنتی و معیشتی مبتنی بر خود کفایی است. از دیر باز به عنوان

یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی  روستاییان مطرح است. طبق امار به دست

امده از اطلاعات  سر شماری کشاورزی در سال 82  روستا طالب آباد دارای 361 راس

دام بزرگ و 825 راس دام کوچک بوده است . بر این اساس امار تفکیک دام ها شامل

361 راس گاو و 783 راس گوسفند و بره و 42 راس بز و بزغاله می باشد.همچنین

 روستا طالب آباد دارای هیچ گونه دام شیر ده کوچک نبوده و با دارا بودن 98 راس گاو

شیر ده سالانه به میزان 380 لیتر تولید شیر دارند. میزان پشم و کرک تولید شده گوسفند

و بز در روستا طالب آباد نیز سالانه 662 کیلوگرم می باشد.

ب) بخش صنعت

بر اساس اطلاعات به دست امده از برداشت میدانی مشاور تعداد افرادی که در بخش

صنعت مشغول فعالییت می باشند 280 نفر است از این تعداد 250 نفر در صنعت

ساخت ( در کارگاه های فعال در داخل روستا ) و 30 نفرنیز به عنوان کارگر ساده در

ساختمان سازی مشغول به فعالیت می باشند.

ج ) خدمات

خدمات یکی از بخس های مهم اقتصادی است که فعالیت و توسعه آن بستگی به عواملی

از قبیل پویایی و رشد دیگر بخش های اقتصادی تراکم جمعیت و موقعیت و مرکزیت

اداری – تجاری و خدماتی در سطح یک ناحیه دارد.

 این بخش فعالیتی است که امروزه جای بخش کشاورزی و صنعت را گرفته است و

عنوان یک بخش وابسته به این بخش ها نقش اساسی در سکونتگاه های بشری بالاخص

در نقاط شهری دارد.بر اساس برداشت های میدانی مشاور در بخش خدمات 228 نفر

در مراکز خدماتی  داخل و خارج روستای طالب آباد مشغول فعالیت می باشند. مرکز

فعالیت شاغلین  در داخل روستا شامل خانه بهداشت مدارس ابتدایی و راهنمایی دهیاری

خرده و عمده فروشی و نانوایی و... است و افرادی که به عنوان راننده ارتباط بین

روستای مورد نظر خارج از روستا می باشد. تعداد واحد های تجاری روستا نیز

72 واحد می باشد.همچنین بخش خدمات در بین سایر بخش های اقتصادی روستا

رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 بررسی  و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان های غیر قابل

سکونت(مخروبه)، مرمتی و نوساز،تعیین نوع مصالح به کار رفته در ساختمان های

موجود در روستا (با دوام و نیمه با دوام و کم دوام)

منابع و امکانات محلی بر روی هم مجموعه ای از مصالح را فراهم می اورند که در

معماری بومی محلی به کار گرفته می شوند.این مواو و مصالح بیشتر از خاک ،آب و

نباتات محل به دست می ایند . در بررسی کیفییت ابنیه روستای مورد مطالعه نیز عوامل

مختلفی مانند شرایط مختلف اقلیمی ، شرایط اقتصادی و فرهنگی،نوع مصالح ساختمانی

موجود در محیط اطراف روستا و امکان دسترسی به مصالح خارج از ان نقش بسزایی

دارند.این مجموعه به 3 گروه نوساز(با دوام) ،مرمتی (قابل سکونت) و مخروبه یا غیر

قابل سکونت تقسیم بندی می کنند.هر چند ، تدقیق در کیفیت ابنیه و شاخص های مسکن

روستایی کشور بیانگر آن است که این شاخص ها در وضعیت نا مطلوبی به سر

می برند. به طوری که بر اساس نتیجه مطالعات ویژگی های مسکن روستایی کشور

در سال 1382 ،تنها 22/9 درصد از واحد های مسکونی روستایی از مصالح با دوام

ساخته شده اند،بیشتر واحد های مسکونی 04/ 51 دزصد از مصالح  نیمه بادوام احداث 

شده اندو 74/39 درصد بقیه نیز از مصالح بی دوام و کم دوام ساخته شده اند. از نظر

شاخص دوام سازه ای فقط 06/9 درصد واحدهای مسکونی روستا های کشور دارای

دوام سازه ای هستند . شاخص سازه های نیمه با دوام 44/87 درصد است.99/46

درصد واحد های مسکونی روستایی نیز دارای عمر بیش از 20 سال می باشند.

دامداری در روستا طالب آباد

 نوساز :

واحد های نوساز شامل آن دسته از ساختمان هایی است که معمولا 5سال عمر

داشته و با مصالح با دوام ساخته شده اند.در روستای طالب آباد حدود 60درصد از

ساختمان ها نوساز می باشند و اکثر مصالح به کار رفته در ابنیه نوساز روستای

طالب آباد آجر و آهن است.

مرمتی :

به ساختمان هایی اطلاق می گیرد که با مرمت و مقاوم سازی بنا امکان استفاده از

آن ها در سالهای آتی فراهم می باشد. به عبارت دیگر با صرف هزینه های معقول و

متعارف قابل استفاده باشند.بناهای مرمتی در روستای طالب آباد برابر 233 واحد بوده

که 7/39 ابنیه روستا را در بر می گیرد و مصالح به کار رفته در آن ها از نوع نیمه با

دوام هستند.


کیفیت ساختمان ها در طالب آباد

 


تخریبی :

این بنا ها که حدود 3/0 درصد از ساختمان های روستا طالب آباد را به خود اختصاص

داده اند معمولا بیش از 30 سال قدمت دارند و عموما از مصالح بومی و کم دوام در

ساخت انها استفاده شده است که از آن جمله می توان به خشت و چوب و سنگ

اشاره نمود . عمر مفید این ساختمان ها پایان یافته و در مقابل خطراتی چون سیل

و زلزله بسیار آسیب پذیر هستند .گفتنی است در ساخت 2/53 ابنیه روستا طالب آباد

از مصالح با دوام ، 5/46 درصد از مصالح نیمه با دوام و 3/0 درصد نیز از مصالح کم دوام

استفاده شده است. نکته قابل توجه در بررسی کیفیت و مصالح بنا عدم بکار گیری

اصولی مصالح با دوام بر اساس استاندارد های ساخت و ساز در ابنیه نوساز

روستا می باشد.

کیفیت ابنیه طالب آباد

 


عملکرد شبکه معابر :

الف – معبر بین روستایی – معبر اصلی

ابن معبر از بزرگراه بین شهری ورامین – ری منشعب شده است و به عنوان معبر

بین روستایی با معبر اصلی از مرکز روستا طالب آباد عبور کرده و به سمت شمال

و شمال شرق (به طرف روستای شمس آباد) امتداد دارد.در واقع این معبر هم به

عنوان معبر اصلی و هم معبر بین روستایی عمل می کند. شیب این معبر نیز از

سمت شمال غرب به جنوب شرق می باشد و مهمترین کاربری ها عبارتند

ازمسکونی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات ، بهداشتی و اموزشی می باشند.

طول این معبر  812 متر و عرض آن 5 تا 43 متر متغییر می باشد .پوشش این

معبر نیز آسفالت می باشد.

 

نقشه معابر طالب آبادب - معابر فرعی درجه یک طالب آباد

این معابر در بیشتر قسمتهای روستا طالب آباد شکل گرفته اند و عمل دسترسی

کاربری های صنایع ، دامداری و ... را بسمت معبر اصلی روستا منتهی می کند .

این معبر که در برخی از قسمتهای روستا دارای پوشش آسفالت و در برخی دیگر خاکی

بوده ، بعنوان جمع و پخش کننده جریان ترافیک درون بافت محسوب شده و در اتصال با

معابر اصلی و دسترسی ها در درون بافت کالبدی روستا ، ایفای نقش می نمایند .

عرض این معابر از 2 تا 15 متر و طول آنها نیز 15 تا 30 متر می باشد .

ج – معابر فرعی درجه دو

معابر فرعی درجه دو به 2 صورت وجود دارند . برخی از معابر بطور ارکگانیک و

نا منظم در بافت قدیم و محله قلعه روستا قرار گرفته اند و دسته دوم بصورت شطرنجی

و منظم در محله شهرک طراحی شده اند . این معابر که در کل روستا بطور پراکنده

وجود دارند ، دارای طولی معادل 1247 متر و عرض متوسط 7 متر است . شیب

معابر فرعی درجه دو روستا نیز شمال به جنوب می باشند .

 
د – دسترسی ها

دسترسی ها و کوچه ها از نظر عملکردی در پایین ترین سطح از شبکه معابر قرار دارند

و طول آنها کوتاه و کم عرض می باشند . در مقابل زمینه برقراری و روابط اجتماعی

را به بهترین شکل فراهم می آورند . بگونه ای که محل تجمع ساکنان واحد های مسکونی

اطراف این معبر به انجام مراودات اجتماعی پایداری هستند و نقش اجتماعی کوچه ها

بیشتر از سایر معابر است . دسترسی ها در روستای طالب آباد اکثراً در ضلع شمال

غرب و غرب با پوشش آسفالت قرار دارند و دارای طولی برابر 1814 متر و

عرضی بین 2 تا 15 متر می باشند . شیب دسترسی ها نیز مانند اکث معابر روستا

از غرب به شرق می باشند .


نتیجه گیری :

بررسی روند تحولات جمعیتی روستا  طالب آباد در طی 4 دوره سرشماری

( 85 – 1345 ) و چهار سال اخیر ( 89 – 1385 ) حاکی از این است که جمعیت

روستاهمواره نرخ رشد مثبتی را طی نموده و روند صعودی داشته است .

به طوری که نرخ رشد 44 ساله آن (89-1345)،9/3 درصد به دست می آید.

از دلایل این امر می توان به مثبت بودن نرخ رشد طبیعی روستا و افزایش زاد و

ولد و کاهش مرگ و میر در سال های اخیر نزدیک به مراکز شهری از جمله تهران

و شهر ری ،وجود راه ارتباطی آسفالته و وجود مهاجران افغانی در روستا اشاره نمود.

 

در صد مهاجرت پذیری و مهاجرت فرصتیباز هم لازم به یادآوری می باشد برخی از مطالب که جنبه آماری دارند مربوط

به سال های ذکر در مطالب می باشد.

[ جمعه ۱۳٩٤/٥/٢ ] [ ۳:٥٠ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

نحوه اداره روستا طالب آباد

در قدیم الایام عده ی قلیلی از اهالی مالک اراضی بوده اند و مابقی یا رعیت یا اجاره

دار آنها محسوب می  شدند و افرادی که مالک بودند می توانستند کدخدا

باشند.مشکلات قضایی مردم از طریق خانه های انصاف که کدخدا در حکم رئیس آنها

بود حل می شد و یا به مراجع بالاتر و از جمله نزدیکترین پاسگاه ارجاع داده می

شد.تفاوت سیستم اداری – سیاسی قبل و بعد از انقلاب در نحوه ی اداره ی

روستاست که از حالت کدخدایی به حالت شورایی درآمده است. شورا به عنوان عامل

اجرایی روستا و انجمن اسلامی به عنوان عامل سیاسی مذهبی این روستا می

باشد.معمولا" اعضای شورای محل مرکب از 5 نفر بودند که 3 نفر از آنها اعضای اصلی

و دو نفر علی البدل بودند و عمدتا" توسط بخشداری انتخاب می شد و در سیستم

انتخابی 78-77 شورای محل ترکیبی از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشند

که با رای مردم انتخاب و زیر نظر بخشداری  و دهداری مشغول فعالیت هستند.

شایان ذکر می باشد اصول یاد شده بالا در طالب آباد نیز از قدیم الایام ساری و جاری

بوده و هست و هم اکنون شورای طالب آباد در زیر نظر دهداری طالب آباد مشغول به

فعالیت می باشد.

[ جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱ ] [ ۸:٠٢ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

تعاریف از روستایی

تعاریف متعددی از "روستا" در کشورهای مختلف در دسترس هست. هر تعریف بر معیارهای مختلف (اندازه جمعیت، تراکم، بافت) متکی بوده و با آستانه های همراه است.مثل اندازه واحد ارضی (بلوک ساختمان) که از آن ساخته شده است هر تعریف از یک کشور به کشور دیگر نیز متفاوت است. در نتیجه،در تعریف روستا باید مسائل و عناصر مورد توجه قرار گیرد و اگر در تعریف "روستا "از معیار جمعیت استفاده شود باید این افراد مختلف به عنوان "روستایی" در هر تعریف، طبقه بندی شوند. به طور کلی ، هر تعریف در تحلیلی نتیجه مشابه فراهم می کند (به عنوان مثال، استخدام کمتر مردم روستایی را سطح درآمد پایین تر از میانگین درامد کشور)، اما سطح هر یک از مشخصه ها برای هر تعریف از روستا متفاوت است. توصیه می شود  که تحلیل گران در تعریف "روستایی"و تحلیل موضوع آن مقیاس محلی، جامعه و یا منطقه ای را قبل از انتخاب یک تعریف در نظر بگیرند و با توجه به کاربری ارضی ، در تجزیه و تحلیل از تعریف مناسب استفاده گردد .همچنین تحلیلگران به در تعریف روستا باید به ابعاد جغرافیایی، اندازه جمعیت ، تراکم جمعیت ، بازار کار و یا بستر حل و فصل توجه نمایند.

لازم به ذکر است که در تعریف روستا نه تنها یک کاراکتر بلکه باید معیارهای دیگر را با توجه به سیاست ملی و موضوع مطالعه در نظر گرفت و در بین این معیارها باید به معیار جمعیت روستا بیشتر متمرکز شد .بنابر این توجه به معیار جمعیت می تواند نقطه شروع تعریف روستا باشد ، این امر می تواند درک خوبی از جمعیت روستایی ارائه دهد و بعنوان روستا یا شهر کوچک تعریف گردد که این جمعیت در شهر ها یا مناطق بدون شهرداری و یا خارج از مراکز شهری بزرگتر و با جمعیت 10 هزار و یا بیشتر زندگی کنند.    

1-   مقدمه

موضوع تحلیل روستا اغلب با این سوال آغاز می شود. اندازه جمعیت روستایی چقدر است ؟ و پاسخ مناسب بستگی به موضوع و هدف مطالعه شما دارد.پاسخ به این سوال خیلی مهم است ، چون آلترناتیوهای متعددی برای تعریف روستا وجود دارد که به سیاست ملی و استانی و سطح تحلیل، چالش ها ، تصمیم گیریها بستگی دارد. 

بعنوان مثال تعاریف که محققین کانادا در ترسیم نمودن اندازه جمعیت روستایی استفاده کردند :

-        سرشماری نواحی روستایی

-        روستاها و شهرهای کوچک ، نواحی شهری و سرشماری مناطق تحت نفوذ

-        جوامع روستایی

-        مناطق عمدتاً روستایی

-        مناطق غیر شهری

-        کد پستی روستایی

موضوع این مقاله ، ارائه اطلاعات در مورد اشتراکات و اختلافات میان این شش گزینه که محققین بتوانند انتخاب آگاهانه تری از انتخاب تعریف مورد نیاز خود داشته باشند.

1-1-        طراحی تحقیق:

ما در شرح و مقایسه بلوک های ساختمانی ، معیارهای جغرافیایی و تعیین آستانه های روستایی / شهری از شش تعاریف ذکر شده در بالا استفاده خواهیم کرد.

سپس ما بخواهیم این سوال را مطرح کنیم."آیا مهم است که درتحقیق و تجزیه و تحلیل موضوع ، تعریفهای  برای مناطق روستایی استفاده می شود"؟ به این سوال را در سه بخش ما پاسخ داده می شود  :

1-    انداز جمعیت روستایی :از نتایح مورد استفاده این تعریف مقایسه جمعیت روستایی استانها ، سرزمین ها است .

2-    اشتراک جمعیت : ما در تعریفهای اشتراک جمعیت اندازه آلترنتیوها را تعیین می کنیم.ما گروه بندی می کنیم تعاریف انتخاب شده را در دوازده قسمت و ارتباط می دهیم تعریف روستا را با آلترنتیوهای دیگر  و جدول بندی متقاطع جمعیت روستایی و قرار می دهیم هر تعریف را سطوح سرزمینی و استانی

3-    شاخص اقتصادی- اجتماعی: ما می توانیم با مقایسه نتایج شاخص های کلیدی اقتصادی – اجتماعی از این شش تعریف در سراسر کشور استفاده کنیم.ما همچنین از مقایسه نتایج این شاخص در محصولات اشتراکی و غیر اشتراکی جمعیت در سطح کشور استفاده کنیم.

 بر اساس نتایج این تحقیق، چرا ما تصمیم می گیریم که در تحقیق و تحلیل موضوع از تعریف روستا استفاده کنیم.ما  به این سوال در آخر و پایان مقاله و انتخاب یک استراتژی برای تعریف "روستایی"بر اساس مقیاس جغرافیایی و ابعاد مسئله مورد مطالعه پیشنهاد  می کنیم. تحلیگران با توضیح دو گزینه دیگر از تعاریف روستا می توانند استفاده کنند:


ادامه مطلب

[ دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۱ ] [ ٢:٠٤ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

مهاجرت روستا ئیان در ایران

مهاجرت از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی است که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی،

سیاسی و فرهنگی و حتی شرایط محیط طبیعی،  هم درمبدأ و هم درمقصد،  در چگونگی

آن تاثیر دارند. 

درچند دهه  اخیر شیوه  عمل نظام اجتماعی ـ اقتصادی حاکم برکشورمان به همراه تنوع

وگوناگونی درشرایط محیط طبیعی،  اجتماعی ـ فرهنگی سبب شده است تا روستاها نتوانند

همگام با تحولات جدید بوجود آمده حرکت نمایند. به گونه ای که در اغلب موارد ضمن از

دست دادن کارکرد های خود،  با کاهش جمعیت و بروز پدیده  مهاجرت روبرو شده اند.

تا حدی که تداوم این روند , تخلیه و نابودی بسیاری از روستاها را نیز درپی داشته است.

مهاجرت روستا ـ شهری ازجمله رویدادهایی است که وقوع گسترده  آن دردهه های اخیر

مسایل عدیده ای را به لحاظ مختلف اجتماعی، اقتصادی وکالبدی در سطح کشورمان موجب

شده است.  پدیده  مذکور شکلی از اشکال تحرک فضایی جمعیت است که به مثابه   یکی از

مهمترین عوامل دگرگون کننده  فضاهای شهری و روستایی از نقطه نظر ساخت وکارکرد

محسوب میشود.  بنابراین مهاجرت روستایی،  معلول تحولات جامعه   روستایی دراثر

عوامل درونی و به ویژه بیرونی است.  به طوری که از یک طرف معلول تحولات

اقتصادی و اجتماعی روستاها بوده و از طرف دیگر به مثابه عاملی برای ایجاد تحولات

بعدی محسوب می شود.  

مهاجرت های روستایی درایران دو وجه عمده دارد ؛ بخشی از مهاجرت ها ناشی از

مهاجرت جمعیت اضافی یا اصطلاحاًً سرریز جمعیت روستاها است[1] که  مهاجرتی طبیعی

و منطقی است. اما بخش دیگر مهاجرت توأم با تخلیه  روستا از نیروی فعال می باشد که

این مقوله برای بقای روستاها و حفظ تولید محصولاتی که در روستا تولید می شود نگران

کننده است. در حالی که برای خود روستاییان مطلوب بوده و آنها به امید دستیابی به شرایط

زندگی بهتر مهاجرت می نمایند.

بخش دوم مهاجرت در نتیجه  اجرای ناقص اصلاحات ارضی،حاکم شدن « اقتصاد رانتی »

به ویژه از دهه 1340تاکنون و خواست اراده  حاکمیت سیاسی و دولت برنامه ای و توسعه

گرا جهت تسریع بخشیدن به روند رشد و توسعه و اقدامات از « بالا به پایین »صورت

گرفته است.  به طوری که اجرای برنامه ها با اهرم های برون زا باعث اختصاص بیشترین

امکانات توسعه ای به شهرها شده،  با این تصور که تجمع زیرساخت ها و سرمایه ها در

شهرها (الهام گرفته از نظریه ی  قطب رشد) زمینه  انتشار و پخش توسعه به سایر نقاط

سرزمین را میسر خواهد ساخت.  لیکن گذشت زمان نشان داد، شهر که تا پیش از این

رشدی محدود و مشروط داشت و در ارتباط با مجموعه های روستایی پیرامون خود بود 

ارتباط آن با فضاهای روستایی اطراف(به نسبت گذشته)گسسته شد و مستقل از آنها به رشد

و توسعه  خود ادامه داد.  به دنبال این شرایط،  شهر (به ویژه کلان شهر تهران ) برای

رشد و توسعه خود با دست اندازی به منابع طبیعی و انسانی پیرامون و انتقال آنها در خود، 

روابطی را با حوزه های روستایی اطراف خود برقرار کرد که از ماهیتی

نابرابر و نا متعادل برخوردار است. پیامد این شرایط،  تضعیف رو به تزاید فضاهای

روستایی و قطبی شدن جمعیت، فعالیت ها و امکانات در کلان منظومه  شهری تهران به

علت صرفه جویی های ناشی از مقیاس شده است. در حالیکه، عرصه های روستایی

علیرغم دارا بودن امکانات مورد نیاز،  رشد و توسعه نیافتند و در نهایت چنین شرایطی

منجر به شکل گیری نابسامانی در عرصه های اقتصادی ـ اجتماعی و سازمان فضایی

سکونتگاه های روستایی شده است.

مهمترین آنها عبارت است از:

1- به هم خوردن تعادل در ساخت و کارکرد فضایی استان و قطبی شدن جمعیت و فعالیت

ها و تاسیسات زیربنایی درشهر و محدوده های معین و محروم شدن نقاط روستایی

مهاجرفرست از دریافت خدمات و امکانات اقتصادی بدلیل دارا نبودن حد و آستانه

جمعیتی لازم. 

 2- به هم خوردن ساختار جمعیتی وشغلی و همچنین ترکیب سنی و جنسی جمعیت 

پیری جمعیت و کاهش شدید جمعیت جوان و فعال.

3- عدم شکل گیری مراکز خدمات اقتصادی و اجتماعی در سطوح میانه و پایین در نواحی

روستایی  مهاجر فرست.  این مقوله باعث تشدید بیش از بیش روند مهاجر فرستی

روستاها می شود. 

4- عدم بالندگی نیروهای مولد و روابط تولیدی و در نتیجه عدم تکامل و تحول

نظام بهره برداری سنتی ـ  دهقانی.

5- عدم بهره برداری بهینه ازمنابع طبیعی و امکانات اقتصادی موجود.

6- خالی شدن روستاها ازمنابع مالی و عدم شکل گیری پس انداز 

سرمایه و سرمایه گذاری و. ....

7 – رکود فعالیت های کشاورزی وغیر کشاورزی.

8- خالی شدن روستا از نیروی کار باعث ایجاد الگوی نابرابر نیروی کار

می گردد و روستا را از تحول اساسی باز می دارد.    


ادامه مطلب

[ جمعه ۱۳٩۳/٧/۱۸ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

مطالعه روستا ها در ایران

روستاهای مورد مطالعه دارای مساکنی مجتمع و متمرکز هستند.درحال حاضر بافت جدید

اینگونه روستاها بدلایل اجتماعی - اقتصادی افزایش در تعداد بهره برداران زراعی دارای

مساکنی بصورت پراکنده و متفرق از هسته اصلی روستا می باشند. چنین روندی بافتی

پراکنده را به این گونه مساکن دربافت جدید آنها داده است بخصوص که این پراکندگی در

اینگونه روستاها با اشغال زمینهای زراعی از یکطرف ، و از طرف دیگر باعث تغییر در

شکل و تیپ روستاهای منطقه شده است .این تغییر شکل در روستاهای همچون گوگ تپه،

دریاس - یوسفکند،اگریقاش ... بیشتر به چشم می خورد بطوریکه توسعه و بافت جدید این

روستاها بصورت خطی و در مسیر جاده‌ها شکل می گیرد تغییر در شکل روستاها می تواند

ناشی از عواملی چون تغییر کارکردهای روستا بدلیل توسعه و ارتباط با شهر همراه با اثرات

آن، موقعیت طبیعی و جغرافیایی، رشد اقتصادی، اجتماعی، خاکهای حاصلخیز و فراوان

بوده که این عوامل نقش خود را در روستاهای نام برده نشان داده اما در تعدادی از

روستاهای منطقه (داشخانه، کهنه ده، گرده گرو،گاپیس ...) بعلت دوری از جاده های

ارتباطی و شهر مهاباد،و کمبود اراضی کشاورزی این تغییرات چندان چشمگیر نبوده و

همچنان در حالت انزوا و رکود قرار دارند و از رشد چندانی برخوردار نیستند. به تبع این

تحولات مساکن روستایی نیز در چند دهه اخیر به علت رشد فرهنگی و اقتصادی و ارتباط

بیشتر با شهرها تحولی سریع داشته اند بطوری که قبل از دهه 40 و اجرای برنامه های

اصلاحات ارضی که هنوز ارتباط بین شهر و روستا وسعت پیدا نکرده بود مساکن به شکل

نسبتا" ساده و ابتدایی دارای مساکن یکپارچه بوده اند وجود چنین مساکن دراین دروه ناشی از

ضعیف بودن شیوه ها و مناسبات تولید و همچنین اثرات این موارد را در رشد کند اقتصادی و

اجتماعی اینگونه روستاها می توان جستجو کرده به نحوی که شیوه های تولید، نوع تولید و

بهره برداری به علت نظام اجتماعی حاکم بر این گونه روستاها و عدم ارتباط آنها با شهرها

درحد بسیار پایینی قرار داشت و این امر اثرات خود را در روابط اقتصادی و اجتماعی آنها

نشان می داد. بعد از اصلاحات ارضی و رند سریع رابطه شهر با روستاها کم‌ کم فرهنگ و

ظواهر شهرنشینی به داخل روستاها بصورت شکل گیری مساکنی با پلان و نما به شیوه

معماری شهرها،داشتن گلخانه ...رسوخ می کند چنین مساکنی در روستاهایی شکل گرفته اند

که معمولا" نزدیک مهاباد هستند و این امر همراه با اهمیت یافتن اینگونه روستاها، بالا رفتن

ارزش زمین و سرمایه گذاری بیشتر در آنها خواهد بود، چنین تغییری ناشی از رشد تاثیر

پذیری از شهرها، تغییر درمیزان درآمد و تغییر کارکرد های روستا و مناسبات تولیدی و

اقتصادی دراینگونه روستاها بوده است بخصوص که در ساخت اینگونه مساکن از مصالحی

با دوام بر خلاف گذشته استفاده خواهد شد. اندازه و شکل قطعات زراعی نیز در طی این

دوره براثر عوامل اجتماعی، اقتصادی (تقسیم ارث ، معاملات زمین،افزایش تعداد بهره

برداران زراعی و تغییر در مناسبات تولید همراه با ارتباط بیشتر با شهرها) تغییر پیدا کرده

است . در واقع شکل تحولات مزارع روستایی بیانگر تغییر در شیوه ها، عوامل و مناسبات

تولیدی است به نحوی که بارشد اقتصادی و تغییر در شیوه های تولید و مناسبات آن منجر به

تغییر در نوع محصول، تنوع محصول، تنوع آن و افزایش درآمد زارعین در مواردی شده که

نتایج این امر را می توان در تقطیع اراضی زراعی - خرید و فروش زمینهای کشاورزی،

تغییر در الگوی کشت و تنوع محصولات زراعی خلاصه کرد. ورود ماشین آلات کشاورزی

سموم ...خلاصه کرد. که ناشی از ورود مظاهر و تکنولوژی شهرها به روستاها است .

کم‌ کم موجب بازدهی در محصول، تغییر در شیوه های بهره برداری، تنوع محصول

شده است و این ارتباط طوری بوده که انتخاب محصول در رابطه با تغییر

و تحولات اقتصادی منطقه ،بازار مصرف و درعین حال با شرایط

زمانی و اقتصادی پیوند پیدا کرده است .


ادامه مطلب

[ جمعه ۱۳٩۳/٧/۱۸ ] [ ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

قوم های ساکن منطقه ورامین و طالب آباد

منطقه  ورامین که علاوه بر شهرستان ورامین شامل سه شهرستان پاکدشت و پیشوا و

شهرستان قرچک  و همچنین  روستا های بسیاری مانند طالب آباد راگا می شود که در
 
 
طول زمان مهاجران زیادی را به خود جذب کرده که برخی از این مهاجران به دلیل های
سیاسی کوچ انده شده و برخی خود به این منطقه کوچیده اند. این مردمان با قومیت های مختلف همه گی مردمان بومی منطقه محسوب می شوند که قبل از دوران معاصر
به ورامین آمده اند.
تاجیک ها: مردمانی فارسی زبان هستند که ساکنان کاملاً بومی منطقه محسوب می شوند. نام تاجیک احتمالاً از آنجا که این منطقه در زمان ایلخانیان رونق داشته به جا مانده است.
نام خانوادگی بیش تر این مردم همان تاجیک و یا گاهی همراه با پسوند است. تیره های
دیگر فارسی زبان در این منطقه وجود دارد که تاجیک نامیده نمی شوند ولی احتمالاً با
تاجیک ها هم ریشه اند؛ مانند میش مست، فرجی ، میری و....
لرها:یکی از بزرگترین اقوام ساکن در ورامین لر ها هستند که به دو گروه هداوند و بختیاری تقسیم می شوند. در باره ی آمدن لر ها به این منطقه روایت های زیادی وجود دارد در باره ی هداوند ها گفته می شود که گروهی در زمان شاه عباس و گروهی در زمان کریم خان زند که خود لر بود به این منطقه کوچانده شده اند و در باره ی بختیاری ها گفته می شود که از چهار محال بختیاری به ورامین آمده اند. شغل لر ها به صورت سنتی دامپروری و کشاورزی است.
 
ترک ها:گروه بزرگ دیگر ساکن ورامین مردمان ترک زبان هستند که از طایفه های مختلفی تشکیل گردیده اند به این منطقه آمده اند. گروهی از آنها قاجار هستند که در دوره کریم خان زند به این منطقه آمده اند،گویا ساکنان قفقاز بوده اند. و بقیه بیشتر در زمان قاجاریان که خود ترک بودند به ورامین آمده اند شاهسونها و اصانلوها نیز در دوره ی قاجار به این منطقه آمده اند وگروهی ازآنان از ورامین به شهرستان گرمسارنیز رفته اند .کنگرلوها نیز در دوران جنگ ایران و روسیه از ایروان ، نفرها و قشقاییها در دوره ی مشروطه از منطقه ی فارس و کارخانه یوسفی احتمالاً از زنجان یا کرمانشاه به این منطقه آمده اند. گروهی دیگر به نام خلج وجود دارد که به ترکی خلجی تکلم مینمایند و به این منطقه کوچ کرده اند در باره ی الیکاییها نیز گفته شده ترک زبان بوده اند ولی از مازندران کوچیده اند و زبان امروزیشان به تبری شبیه است وبیشتر الیکائی ها (علی کایی )در روستاهای بهنام سوخته  ورامین و تیره هایی از آنان نیز در گرمسار سکونت یافته اند و جمعیت زیادی نیز دارند .
کرد ها:این گروه شامل ایل پازوکی است که از کردستان ترکیه آمده اند و بیشتر در شمال ورامین شهرستان پاکدشت ساکنند نام قسمتی از منطقه ی ورامین به نام بهنام پازوکی خوانده می شود، دو گروه دیگر سیاه منصوری و چگنی هستند که در زمان صفویه به ورامین آمده اند. تیره های دیگر کرد زبان دیگری با نام هایی مانند کردبچه و قراچورلو و سیلسپور وجود دارد که اطلاعی در باره ایشان نیست.بوربورها و لرنی ها نیز کرد کرمانشاه هستند.
عرب ها:جمعیت قابل توجهی از عرب ها در دوره ی قاجار به ورامین آمده اند به طوری که به قسمتی از جنوب ورامین بهنم عرب می گویند، چند روستا نیز با پسوند عرب وجود دارد. بزرگتربن گروه آنان کتی و یا کوتی هستند که از نجد عمان در دوره ی ناصرالدین شاه آمده اند و به زبان عربی با واکواژه هایی از فارسی ،ترکی و لری سخن می گویند. گروه دیگر عرب میش مست هستند که در صدر اسلام به خراسان و سپس در دوره ی قاجار به ورامین آمده اند. گروه دیگری با نام کله کو وجود دارد که به زبانی شبیه عربی سخن می گویند ولی اطلاعات دیگری در دست نیست. 
 

ادامه مطلب

[ پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ ] [ ٥:٢٩ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]