طالب آباد در یک نگاه

 

موقعیت سیاسی و جغرافیایی طالب آباد :

بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال 1385 روستای طالب آباد در استان

تهران شهرستان ری بخش کهریزک و دهستان قلعه نو(در ابتدا مطلب لازم به ذکر

می باشد که دهستان قلعه نو به بخش تبدیل شده است و دهستان طالب آباد زیر نظر بخش

قلعه نو قرار دارد ) واقع شده است . این روستا در دشت های جنوبی البرز قرار گرفته

و از نظر آب و هوایی دارای زمستان های نسبتا سرد و تابستان های گرم بوده و ارتفاع

آن از سطح دریا 1025 متر می باشد.به لحاظ جغرافیایی این روستا در موقعیت دشتی

واقع شده و شکل استقرار آن به صورت متراکم می باشد.

موقعیت روستا طالب آباد بر اساس تقسیمات سیاسی


موقعیت مطلق :

روستای طالب آباد در طول جغرافیایی 51 درجه و 29 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی

35 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده هست.


موقعیت نسبی :

به لحاظ موقعیت نسبی فاصله روستا از مرکز دهستان 2 کیلومتر مرکز پخش 25

کیلومتر نزدیک ترین شهر 12 کیلومتر و از مرکز شهرستان 20 کیلومتر می باشد.

 

موقعیت ارتباطی :

روستای طالب آباد از شمال شرق با شمس آباد شمال غرب با قلعه نو خالصه از جنوبباً

روستای مقیم آباد و از جنوب غرب با قمی آباد در ارتباط است. با توجه به موارد ذکر

شده در فوق بررسی های صورت گرفته در روستای طالب آباد حاکی از آن است که دو

روستای قمی آباد و مقیم آباد به عنوان روستا های حوزه نفوذ از خدمات موجود در این

روستا استفاده می نمایند . به این صورت که ساکنین روستا قمی آباد از خدمات آموزشی

(دبستان و راهنمایی) و ساکنین روستای مقیم آباد از خدمات درمانی (خانه بهداشت)

طالب آباد استفاده می کنند.

همچنین بررسی های مشاور حاکی از آن می باشد که روستای مورد مطالعه کلیه خدمات

خود را در  سطوح بالاتر خدماتی از قبیل پست درمانگاه بیمارستان بانک دبیرستان از شهر

ری بیمارستان و درمانگاه از ورامین پمپ بنزین و دبیرستان از فیروزآباد و دیگر مبادلات

اقتصادی را از شهر تهران دریافت می کند .

گفتنی است عمده مبادلات و مراجعات اقتصادی روستا با شهر ری و قلعه نو صورت

می پذیرد. در ادامه نقشه الگوی مراجعات خدماتی و مبادلات اقتصادی روستا در حوزه

نفوذ و نافذ تصویر گشته است .همچنین در طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی

استان تهران دو روستای قمی آباد و مقیم آباد نیز به عنوان روستاهای حوزه نفوذ

طالب آباد از مراکز آموزشی و درمانی این روستا بهره می برند.

 

بررسی منابع عمده معیشت روستا های حوزه نفوذ بر اساس اطلاعات محلی و نتایج

طرح های فرا دست :

اقتصاد عمده روستای طالب آباد بر پایه خدمات استوار است . دیگر بخش های اقتصادی

یعنی صنعت و کشاورزی در رده های بعدی فعالیت های اقتصادی قرار دارند.با توجه

به پرسشگری های مشاور اکثر شاغلین روستا های حوزه نفوذ طالب آباد

(مقیم آباد و قمی آباد) به شغل زراعت و دامداری مشغول هستند. زیرا در این منطقه

اراض هموار و حاصلخیز بوده و آب کافی برای کشاورزی وجود دارد. توضیح این

که روستا های حوزه نفوذ طالب آباد کمبود خدمات و امکانات خود را به دلیل نزدیکی

به شهر ری از آنجا تامین می کنند و از این طریق امرار معاش می نمایند. همچنین در

طرح فرادست (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان تهران) مباحثی در

خصوص معیشت ساکنین روستاهای حوزه نفوذ طالب آباد ارائه نشده است .

لازم به توضیح است که رونق فعالیت های مختلف اقتصادی با ارائه برنامه های نوین

راهکار هایی را در راستای پیشرفت اقتصادی روستا در کلیه بخش های آن

ارائه خواهد داد.

در مورد اطلاعات ارائه شده در بالا لازم به ذکر می باشد که این اطلاعات

مربوط به سال 85 میباشد.

 

بررسی ویژگی های اقلیمی

جهت بررسی خصوصیات اقلیمی روستای طالب آباد اطلاعات به دست آمده ازایستگاه

سینوپتیک ورامین که نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به این منطقه می باشد استفاده شده

است.بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان تهران این ایستگاه در سال 1380

تاسیس و ارتفاع آن از سطح دریا 1000 متر می باشد .                               

بارندگی در طالب آباد

میزان بارندگی ماهانه را در یک دوره 30 ساله ارائه می دهد بیشترین میزان بارش در

فصل زمستان و در بهمن ماه با حد اکثر 8/66 میلیمتر و حداقل بارش 6/4 میلیمت

ر گزارش شده است. میزان متوسط بارندگی ماهانه در این ایستگاه 35 میلیمتر است.


به طور متوسط شروع بارندگی در طالب آباد از مهر ماه می باشد و تا مرداد ماه

ادامه می یابد.این رژیم بارندگی باتوجه به تغییرات درجه حرارت سالانه تغییر یافته

از حداکثر بارندگی در بهمن ماه 8/66 میلیمتر تا حداقل آن در مرداد ماه(6/0 میلیمتر)

متفاوت است. همچنین میزان بارش سالانه منطقه در فصول مختلف یکسان نبوده و از

پراکندگی نا منظمی برخوردار می باشد.

 


بررسی ویژگی های اقلیمی

 


رطوبت نسبی درطالب آباد

رطوبت نسبی مقدار هوای تر موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی است.

حداکثر میزان رطوبت نسبی در طالب آباد در مرداد و شهریور به میزان 50

درصد و حداقل رطوبت نسبی با 5/0 درصد در طالب آباد مربوط به ماه

خرداد می باشد.

یخبندان در طالب آباد

بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین در سال 1385 تعداد

روزهای یخبندان در مجموع 61 روز می باشد که بیشترین تعداد آن مربوط به دی

به مدت 25 روز در طالب آباد می باشد .لازم به توضیح است که ازفروردین تا

مهر ماه فاقد روزهای یخبندان می باشد.

 

رطوبت نسبی و یخبندان درطالب آباد

 باد در طالب آباد

 آمار بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین حداکثر سرعت وزش باد در طالب آباد

را در خرداد ماه با 20 متر بر ثانیه  وحداقل آن در آذر ماه با 7 متر بر ثانیه

گزارش شده است.

 

 

 

باد در طالب آباد

 


درجه حرارت در طالب آباد

بر اساس داده های موجود به طور متوسط سردترین ماه سال ، دی ماه با 4/4 درجه

  و گرم ترین ماه سال مرداد ماه با 7/30 درجه سانتیگراد در طالب آباد می باشد.

همچنین میزان درجه حرارت در تیر و مرداد با 9/30 درجه سانتیگراد و حداقل آن

با 3/0- درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد

معدل حداکثر و حداقل دما : معدل حداکثر دمای ماهانه در تیر ماه با 4/39 درجه

سانتیگراد و معدل حداقل د ماهانه را دی ماه با 8/2- درجه سانتیگراد داراست.

حداقل مطلق : عبارت است از پایین ترین درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص

از زمان (1 روز،1ماه،1سال یا چند سال)

حداکثر مطلق : عبارت است از بالاترین  درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص از

زمان (1 روز،1ماه،1سالیاچندسال)

حداکثر و حداقل مطلق دما : درجه حرارت ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک ورامین

در سال 1385 نشان می دهد که حداکثر مطلق دما با43 درجه سانتیگراد متعلق به

ماه تیر و حداقل مطلق دما در دی ماه با7- درجه سانتیگراد می باشد. همچنین

متوسط حداکثر دمای هوا در این ایستگاه با 85/30 درجه سانتیگراد در تیر ماه و

متوسط حداقل دما نیز مربوط به ماه دی با30/2 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

 

درجه حرارت طالب آباد

 

دین و مذهب و زبان

زبان غالب مردم روستا فارسی می باشد و به لحاظ دین نیز ساکنین روستا تماما

مسلمان و شیعه مذهب هستند.

فعالییت های اقتصادی :

فعالیت های اقتصادی روستا شامل کلیه فعالییت های است که در محیط روستا

اعم از کشاورزی و یا غیر کشاورزی به منظور تامین معاش روستائیان صورت می گیرد.

به عبارت دیگر اقتصاد روستایی جنبه های مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و

شامل فعالیت های اقتصادی است که نیاز های مادی روستاییان را تامین می کند.

برای ارائه ی امار اطلاعات مورد نیاز فعالییت های اقتصادی روستا و همچنین جهت 

براورد منابع درامدی روستائیان و نیز مشخص نمودن میزان حجم و نوع مبادلات

اقتصادی روستا با سایر مرکز به دلیل جامع بودن اطلاعات اماری سر شماری

کشاورزی کشور در سال 82 از این اطلاعات استفاده شده است.

 

همان گونه که در بالا ذکر شده است این اطلاعات و آمار مربوط به سال

82 می باشد.

 

فعالیت های اقتصادی

در آمد سالیانه در طالب آباد

 الف). بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی از مجموع 92 بهره بردار در روستا 83 بهره بردار از نوع اول 8

بهره بردار نوع دوم و1 بهره بردار از نوع چهارم می باشند.


آمار بخش کشاورزی طالب آباد

 


زراعت و باغداری در طالب آباد :

 

بر اساس اطلاعات سر شماری کشاورزی استان تهران در سال 1382 شهرستان ری

دارای 24338 هکتار اراضی زراعی و 82 هکتار ارازی باغیبه ترتیب حدود31و17 درصد

از بخش کشاورزی شهرستان را شامل می باشد.

طبق همین اطلاعات نیز روستای طالب اباد در سال 1382 دارای 428 هکتار اراضی

بوده که 427 هکتار اراضی زراعی  و 425 هکتار به زیر کشت و بقیه به صورت آیش

می باشد.

سطح کاشت این اراضی 791 هکتار بوده که 393 هکتار به زیر کشت گندم و 12

هکتار جو و 7 هکتار یونجه و اسپرس خشک و 350 هکتار ذرت خوشه ای و

علوفه ای و 7 هکتار هویج و ترب و شلغم و چغندر لبوی و 22 هکتار نیز متعلق به

کشت سایر سبزیجات بوده که کشت تمامی انها به صورت آبی می باشد.لازم به ذکر

است در این روستا بعضی از زمین ها در سال دو بار کشت می شوند. عمده ترین

محصولات تولیدی روستا شامل گندم با 2271 تن و ذرت خوشه ای  و علوفه ای با

16800 تن و سایر سبزیجات با 1249 تن بوده است و تمامی محصولات زراعی

روستا نیز به صورت آبی کشت می شوند.بر اساس امار سر شماری  عمومی کشاورزی

در سال 1382 محولات باغی روستای طالب آباد شامل انجیر آبی و انار و انگور آبی

مباشند که میزان تولید هر یک از این محصولات به ترتیب 2 و 19 و 2  تن درسال

می باشد.

میزان سطح کشت در طالب آباد

 


 دامداری  در طالب آباد:

دامداری که اقصاد سنتی و معیشتی مبتنی بر خود کفایی است. از دیر باز به عنوان

یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی  روستاییان مطرح است. طبق امار به دست

امده از اطلاعات  سر شماری کشاورزی در سال 82  روستا طالب آباد دارای 361 راس

دام بزرگ و 825 راس دام کوچک بوده است . بر این اساس امار تفکیک دام ها شامل

361 راس گاو و 783 راس گوسفند و بره و 42 راس بز و بزغاله می باشد.همچنین

 روستا طالب آباد دارای هیچ گونه دام شیر ده کوچک نبوده و با دارا بودن 98 راس گاو

شیر ده سالانه به میزان 380 لیتر تولید شیر دارند. میزان پشم و کرک تولید شده گوسفند

و بز در روستا طالب آباد نیز سالانه 662 کیلوگرم می باشد.

ب) بخش صنعت

بر اساس اطلاعات به دست امده از برداشت میدانی مشاور تعداد افرادی که در بخش

صنعت مشغول فعالییت می باشند 280 نفر است از این تعداد 250 نفر در صنعت

ساخت ( در کارگاه های فعال در داخل روستا ) و 30 نفرنیز به عنوان کارگر ساده در

ساختمان سازی مشغول به فعالیت می باشند.

ج ) خدمات

خدمات یکی از بخس های مهم اقتصادی است که فعالیت و توسعه آن بستگی به عواملی

از قبیل پویایی و رشد دیگر بخش های اقتصادی تراکم جمعیت و موقعیت و مرکزیت

اداری – تجاری و خدماتی در سطح یک ناحیه دارد.

 این بخش فعالیتی است که امروزه جای بخش کشاورزی و صنعت را گرفته است و

عنوان یک بخش وابسته به این بخش ها نقش اساسی در سکونتگاه های بشری بالاخص

در نقاط شهری دارد.بر اساس برداشت های میدانی مشاور در بخش خدمات 228 نفر

در مراکز خدماتی  داخل و خارج روستای طالب آباد مشغول فعالیت می باشند. مرکز

فعالیت شاغلین  در داخل روستا شامل خانه بهداشت مدارس ابتدایی و راهنمایی دهیاری

خرده و عمده فروشی و نانوایی و... است و افرادی که به عنوان راننده ارتباط بین

روستای مورد نظر خارج از روستا می باشد. تعداد واحد های تجاری روستا نیز

72 واحد می باشد.همچنین بخش خدمات در بین سایر بخش های اقتصادی روستا

رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 بررسی  و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان های غیر قابل

سکونت(مخروبه)، مرمتی و نوساز،تعیین نوع مصالح به کار رفته در ساختمان های

موجود در روستا (با دوام و نیمه با دوام و کم دوام)

منابع و امکانات محلی بر روی هم مجموعه ای از مصالح را فراهم می اورند که در

معماری بومی محلی به کار گرفته می شوند.این مواو و مصالح بیشتر از خاک ،آب و

نباتات محل به دست می ایند . در بررسی کیفییت ابنیه روستای مورد مطالعه نیز عوامل

مختلفی مانند شرایط مختلف اقلیمی ، شرایط اقتصادی و فرهنگی،نوع مصالح ساختمانی

موجود در محیط اطراف روستا و امکان دسترسی به مصالح خارج از ان نقش بسزایی

دارند.این مجموعه به 3 گروه نوساز(با دوام) ،مرمتی (قابل سکونت) و مخروبه یا غیر

قابل سکونت تقسیم بندی می کنند.هر چند ، تدقیق در کیفیت ابنیه و شاخص های مسکن

روستایی کشور بیانگر آن است که این شاخص ها در وضعیت نا مطلوبی به سر

می برند. به طوری که بر اساس نتیجه مطالعات ویژگی های مسکن روستایی کشور

در سال 1382 ،تنها 22/9 درصد از واحد های مسکونی روستایی از مصالح با دوام

ساخته شده اند،بیشتر واحد های مسکونی 04/ 51 دزصد از مصالح  نیمه بادوام احداث 

شده اندو 74/39 درصد بقیه نیز از مصالح بی دوام و کم دوام ساخته شده اند. از نظر

شاخص دوام سازه ای فقط 06/9 درصد واحدهای مسکونی روستا های کشور دارای

دوام سازه ای هستند . شاخص سازه های نیمه با دوام 44/87 درصد است.99/46

درصد واحد های مسکونی روستایی نیز دارای عمر بیش از 20 سال می باشند.

دامداری در روستا طالب آباد

 نوساز :

واحد های نوساز شامل آن دسته از ساختمان هایی است که معمولا 5سال عمر

داشته و با مصالح با دوام ساخته شده اند.در روستای طالب آباد حدود 60درصد از

ساختمان ها نوساز می باشند و اکثر مصالح به کار رفته در ابنیه نوساز روستای

طالب آباد آجر و آهن است.

مرمتی :

به ساختمان هایی اطلاق می گیرد که با مرمت و مقاوم سازی بنا امکان استفاده از

آن ها در سالهای آتی فراهم می باشد. به عبارت دیگر با صرف هزینه های معقول و

متعارف قابل استفاده باشند.بناهای مرمتی در روستای طالب آباد برابر 233 واحد بوده

که 7/39 ابنیه روستا را در بر می گیرد و مصالح به کار رفته در آن ها از نوع نیمه با

دوام هستند.


کیفیت ساختمان ها در طالب آباد

 


تخریبی :

این بنا ها که حدود 3/0 درصد از ساختمان های روستا طالب آباد را به خود اختصاص

داده اند معمولا بیش از 30 سال قدمت دارند و عموما از مصالح بومی و کم دوام در

ساخت انها استفاده شده است که از آن جمله می توان به خشت و چوب و سنگ

اشاره نمود . عمر مفید این ساختمان ها پایان یافته و در مقابل خطراتی چون سیل

و زلزله بسیار آسیب پذیر هستند .گفتنی است در ساخت 2/53 ابنیه روستا طالب آباد

از مصالح با دوام ، 5/46 درصد از مصالح نیمه با دوام و 3/0 درصد نیز از مصالح کم دوام

استفاده شده است. نکته قابل توجه در بررسی کیفیت و مصالح بنا عدم بکار گیری

اصولی مصالح با دوام بر اساس استاندارد های ساخت و ساز در ابنیه نوساز

روستا می باشد.

کیفیت ابنیه طالب آباد

 


عملکرد شبکه معابر :

الف – معبر بین روستایی – معبر اصلی

ابن معبر از بزرگراه بین شهری ورامین – ری منشعب شده است و به عنوان معبر

بین روستایی با معبر اصلی از مرکز روستا طالب آباد عبور کرده و به سمت شمال

و شمال شرق (به طرف روستای شمس آباد) امتداد دارد.در واقع این معبر هم به

عنوان معبر اصلی و هم معبر بین روستایی عمل می کند. شیب این معبر نیز از

سمت شمال غرب به جنوب شرق می باشد و مهمترین کاربری ها عبارتند

ازمسکونی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات ، بهداشتی و اموزشی می باشند.

طول این معبر  812 متر و عرض آن 5 تا 43 متر متغییر می باشد .پوشش این

معبر نیز آسفالت می باشد.

 

نقشه معابر طالب آبادب - معابر فرعی درجه یک طالب آباد

این معابر در بیشتر قسمتهای روستا طالب آباد شکل گرفته اند و عمل دسترسی

کاربری های صنایع ، دامداری و ... را بسمت معبر اصلی روستا منتهی می کند .

این معبر که در برخی از قسمتهای روستا دارای پوشش آسفالت و در برخی دیگر خاکی

بوده ، بعنوان جمع و پخش کننده جریان ترافیک درون بافت محسوب شده و در اتصال با

معابر اصلی و دسترسی ها در درون بافت کالبدی روستا ، ایفای نقش می نمایند .

عرض این معابر از 2 تا 15 متر و طول آنها نیز 15 تا 30 متر می باشد .

ج – معابر فرعی درجه دو

معابر فرعی درجه دو به 2 صورت وجود دارند . برخی از معابر بطور ارکگانیک و

نا منظم در بافت قدیم و محله قلعه روستا قرار گرفته اند و دسته دوم بصورت شطرنجی

و منظم در محله شهرک طراحی شده اند . این معابر که در کل روستا بطور پراکنده

وجود دارند ، دارای طولی معادل 1247 متر و عرض متوسط 7 متر است . شیب

معابر فرعی درجه دو روستا نیز شمال به جنوب می باشند .

 
د – دسترسی ها

دسترسی ها و کوچه ها از نظر عملکردی در پایین ترین سطح از شبکه معابر قرار دارند

و طول آنها کوتاه و کم عرض می باشند . در مقابل زمینه برقراری و روابط اجتماعی

را به بهترین شکل فراهم می آورند . بگونه ای که محل تجمع ساکنان واحد های مسکونی

اطراف این معبر به انجام مراودات اجتماعی پایداری هستند و نقش اجتماعی کوچه ها

بیشتر از سایر معابر است . دسترسی ها در روستای طالب آباد اکثراً در ضلع شمال

غرب و غرب با پوشش آسفالت قرار دارند و دارای طولی برابر 1814 متر و

عرضی بین 2 تا 15 متر می باشند . شیب دسترسی ها نیز مانند اکث معابر روستا

از غرب به شرق می باشند .


نتیجه گیری :

بررسی روند تحولات جمعیتی روستا  طالب آباد در طی 4 دوره سرشماری

( 85 – 1345 ) و چهار سال اخیر ( 89 – 1385 ) حاکی از این است که جمعیت

روستاهمواره نرخ رشد مثبتی را طی نموده و روند صعودی داشته است .

به طوری که نرخ رشد 44 ساله آن (89-1345)،9/3 درصد به دست می آید.

از دلایل این امر می توان به مثبت بودن نرخ رشد طبیعی روستا و افزایش زاد و

ولد و کاهش مرگ و میر در سال های اخیر نزدیک به مراکز شهری از جمله تهران

و شهر ری ،وجود راه ارتباطی آسفالته و وجود مهاجران افغانی در روستا اشاره نمود.

 

در صد مهاجرت پذیری و مهاجرت فرصتیباز هم لازم به یادآوری می باشد برخی از مطالب که جنبه آماری دارند مربوط

به سال های ذکر در مطالب می باشد.

[ جمعه ۱۳٩٤/٥/٢ ] [ ۳:٥٠ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شب یلدا در طالب آباد راگا تهران

شب یلدا یا شب چله در طالب آباد راگا تهران


در طالب آباد تهران با نزدیک شدن به روزهای پایانی پاییز وسرد وسردتر شدن هوا که

نوید فرا رسیدن زمستان را می دهد که یاد آور شب چله وخاطرات تلخ وشیرین سالیان

گذشته دست به کار تدارک ملزومات شب یلدا وخرید آنها می شوند که این خرید یا در

داخل خود طالب آباد انجام می شود که یا از مغازه ها و یا از بازارچه ای که فقط

روزهای سه شنبه در طالب آباد برگزار می شود که در بین اهالی طالب آباد به سه

شنبه بازار معروف می باشد ویا اینکه خریدهای خود را بیرون از طالب آباد انجام می

دهند واین خریدها شامل انواع آجیل و توت وانجیر خشک وهمینطور انواع میوه های

فصل که هندوانه و انار در راس آنها می باشد وبعد از این به انتظار شب یلدا و یا همانشب یلدا در طالب آباد

شب چله می مانند. وسرانجام می آید این بلند ترین شب سال شب یلدا شبی که

شروع آن از غروب آخرین روز پاییز وپایانش طلوع آفتاب اولین روز زمستان است. در

طالب آباد راگا تهران همانند دیگر نقاط ایران در شب یلدا اهالی طالب آباد به منظور

شب نشینی و گذراندن این شب طولانی به منزل و خانه بزرگان فامیل رفته و به قولی

قوم وخویش دور هم جمع می شوند وبا گپ وگفتگو و یاد آوری خاطرات و گاهی هم

خواندن چند بیتی شعر ازاشعار شاعران نامی ایرانی همچون حافظ و فردوسی و

همچنین بازار متل وضرب المثل و پر واضح می باشد که جوک ولطیفه های شیرین نیز

پای ثابت اینگونه شب نشینی ها می باشد. اما در این میان پذیرایی از سوی میزبان

که شامل خوراکی های یاد شده بالا وگاهی همراه با کدو و لبو پخته داغ می باشد.

فراموش نمی شود. ومیهمانان همراه با صحبت و گفتگو به تناول این خوراکی ها نیز

مشغول می باشند و در آخر با نزدیک شدن به ساعات پایانی شب این بلند ترین شب

سال  شب یلدا میهمانان با خدا حافظی از یکدیگر و میزبان خود و آرزوی بهترین ها

برای هم دیگر با خاطره ای خوش از این شب به یاد ماندی از هم جدا می شوند ومی

روند تا زمستان دیگری را شروع کنند وبه این شکل شب یلدا یا همان شب چله در

طالب آباد راگا تهران به پایان  خود می رسد.

با آرزوی شب یلدا زیبا وخوش برای تمامی یلدا نشینان وشما خواننده گرامی که برای

دقایقی با خواندن این مطالب ما را میهمان چشمان زیبای خود کردید.  

[ یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۳٠ ] [ ٦:٥۱ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

کلاس آموزشی پیشگامان فوتسال در طالب آباد

کلاس آموزشی پیشگامان فوتسال در طالب آباد کلاس آموزشی پیشگامان فوتسال برای نونهالان ونوجوان در ورزشگاه شهدای طالب آباد برگزار شد.

محل سالن ورزشی شهدای طالب آباد را بر روی گوگل مپس ببینید


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٦:٠٢ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

برگزاری مسابقات یادواره شهدای طالب آباد

یادواره شهدای طالب آبادبرگزاری مسابقات یادواره شهدای طالب آباد با حضور 16 تیم توسط شورا طالب آباد و دهیاری طالب آباد در ورزشگاه شهدای طالب آباد که در نهایت تیم شهید میرزا محمد به مقام قهرمانی وتیم شهید اصلانی دوم و تیم شهید شاهسوند سوم شدند وجوایز ارزنده ای به آنها اهدا گردید.

سالن ورزشی شهدای طالب آباد را بر روی گوگل مپس ببینید


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٥:٥٢ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

برگزاری ایستگاه تفریحی ومسابقات در طالب آباد

برگزاری ایستگاه تفریحی ومسابقات در طالب آبادواحد تربیت بدنی ناحیه7 شهرداری در طالب آباد اقدام به برگزاری ایستگاه تفریحی ومسابقات ورزشی طناب زنی و والیبال در ورزشگاه شهدای طالب آباد با حضور بانوان نمود.و در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یاد بود اهدا گردید.

 

مکان سالن ورزشی شهدای طالب آباد بر روی گوگل مپس ببینید


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٥:۳۸ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

کارگاه آموزشی اصول تربیت فرزندان در ورزشگاه شهدای طالب آباد

کارگاه آموزشی اصول تربیت فرزندان در ورزشگاه شهدای طالب آباد

به همت واحد سلامت ناحیه7با هماهنگی با شورا طالب آباد و دهیاری طالب آباد کارگاه آموزشی اصول تربیت فرزندان در طالب آباد با هدف ارتقاء سطح سلامت خانوادها وآگاهی مادران در ارتباط با تعلیم وتربیت فرزندان در ورزشگاه شهدای طالب آباد با حضور مادران خانه سلامت ورابطین خانه بهداشت برگزار شد.

 

برای دیدن محل ورزشگاه طالب آباد بر روی گوگل مپس کلیک کنید

  

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٥:٢٥ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

تور گردشگری مدرسه طاهرین طالب آباد

تور گردشگری مدرسه طاهرین طالب آباد

به همت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه7منطفه 20 تهران در طالب آباد تور گردشگری باحضور دانش آموزان مدرسه طاهرین طالب آباد به بقعه متبارکه بی بی شهر بانو برگزار گردید.در این تور گردشگری دانش آموزان با شور ونشاط بسیاری شرکت داشتند وروز خاطره انگیزی را سپری کردند.

لازم به ذکر می باشد که این تور چند سال قبل برگزار گردیده

 

برای دیدن مدرسه طاهرین طالب آباد بر روی گوگل مپس کلیک کنید


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٤:٥٦ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

مدرسه طاهرین طالب آباد کارگاه آموزشی بلوغ وبحران هویت

مدرسه طاهرین طالب آباد کارگاه آموزشی بلوغ وبحران هویتبا هماهنگی واحد سلامت ناحیه7 در طالب آباد کارگاه آموزشی بلوغ وبحران هویت در مدرسه طاهرین طالب آباد برگزار گردید.در این کارگاه کارشناس مربوطه در خصوص بلوغ و بحران هویت در دوران نوجوانی مطالب مفیدی بیان کرد.که مورد توجه واستقبال دانش آموزان قرار گرفت.

برای دیدن محل مدرسه طاهرین طالب آباد بر روی گوگل مپس کلیک کنید


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ٤:۳٦ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

مدرسه طاهرین طالب آباد نمایشگاه عاشورائی

مدرسه طاهرین طالب آباد نمایشگاه عاشورائی نمایشگاه عاشورائی در مدرسه طاهرین طالب آباد به

مناسبت فرا رسیدن ماه محرم برگزار گردید.در این

رابطه شایان ذکر است که در طالب آباد همانند دیگر

نقاط کشور عزیزمان ایران اهالی طالب آباد اقدام به

بر پای هر چه با شکوه تر ایام محرم می نمایند.

 

مدرسه طاهرین طالب آباد را می توانید بر روی گوگل مپس ببینید


[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ ] [ ۳:۳٩ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

تصویر شهدای طالب آباد

شهدا ی طالب آبادتصاویر شهدای طالب آباد

شهدا با جان وخون خود دست بیگانگان واجانب را

از سرزمین عزیزمان ایران کوتاه کردند و حال ما با پاسداری

وحفظ حرمت آنان باید قدر دان آنها باشیم

یاد وخاطره تمامی شهدای ایران  گرامی بادو رهروان راه این عزیزان

بسیار تا دشمنان ایران وایرانی دیگر خیال حمله به سرزمین عزیزمان

ایران نداشته باشند

[ چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ ] [ ۳:٤٩ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

دیدار با خانواده شهدای طالب آباد

خانواده شهیدخانواده شهید

شهردار ناحیه7 در راستای ارج نهادن به مقام شامخ

شهدا بادوخانواده شهدای طالب آباد شهید اصلانی و

میرزامحمددیدار کرد.این دیدار به منظورترویج فرهنگ

ایثاروشهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای

گرانقدر بود.

[ چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ ] [ ۳:٢۱ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید محمود میرزا محمد از شهدای طالب آباد

اولین شهید طالب آباد 

    شهید محمود میرزا محمد اولین شهید طالب آباد

   میباشد که در جاده اهواز آبادان به شهادت

  رسیدواکنون مزار این شهید در بهشت

زهرا(س) قطعه24

می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:۳٢ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید حسین رستگار از شهدای طالب آباد

دومین شهید طالب آباد

  شهید حسین رستگار دومین شهید طالب آباد می باشد

            که در تنگه چزابه به شهادت رسید و مزار

         این شهید در بهشت زهرا(س) قطعه

                24 می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید کاظم شاهسوند از شهدای طالب آباد

سومین شهید طالب آباد

 شهید کاظم شاهسوند سومین شهید طالب آباد می باشد

   که در منطقه بانه به شهادت رسید و مزار شهید

        دربهشت زهرا(س)قطعه28 می باشد.

 

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:٠۸ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

جاوید الاثر قاسم ابراهیمی از شهدای طالب آباد

چهارمین شهید طالب آباد  

 جاوید الاثر قاسم ابراهیمی چهارمین شهید طالب آباد

     می باشد که در منطقه فکه به شهادت رسیدو

        اکنون نزدخداوند متعال است.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید علی زمانی از شهدای طالب آباد

پنجمین شهید طالب آباد

  شهید علی زمانی پنجمین شهید طالب آباد می باشد

     که در منطقه خرمشهر به شهادت رسید و مزار

      شهید در بهشت زهرا(س) قطعه 27 می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:۳٦ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید مهدی اصلانی از شهدای طالب آباد

ششمین شهید طالب آباد

  شهید مهدی اصلانی ششمین شهید طالب آباد می باشد

    که در منطقه کردستان اشنویه به شهادت رسید

       و مزار شهید در بهشت زهرا(س)قطعه

                27 می باشد.

 

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید مهدی اکبری از شهدای طالب آباد

هفتمین شهید طالب آباد

 شهید مهدی اکبری هفتمین شهید طالب آباد  می باشد 

    کهدر منطقه سومار جاده نفت شهر  به شهادت

       رسید و مزار شهید در بهشت زهرا(س)

               قطعه31 می باشد.

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

جمع آوری هیزم در طالب آباد

دراین عکس یکی از اهالی طالب آباد را می بینیم که پس از جمع آوری هیزم  که در گذشته به آن هیمه نیز می گفتند در حال حمل هیزم هامی باشد و دلیل این کار نیزاستفاده اهالی طالب آباد از هیزم برای پخت وپز وگرم کردن خانه هایشان وهمچنین پخت نان می باشد چون در گذشته لوله کشی گاز در طالب آباد وجود نداشت ونفت نیز به شکل محدود بودو به سادگی قابل دسترس نبود به همین دلیل بیشترازهیزم استفاده می شده است حتی امروزه نیز هنوز در برخی از نقاط دورافتاده وکوهستانی ازهیزم برای سوخت استفاده می کنند.

 

باری دیدن عکس به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩ ] [ ٧:۳۱ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

خیابان امام خمینی طالب آباد تهران

این عکس خیابان امام خمینی طالب آباد  تهران در 50 سال پیش است. و تنها خیابان

طالب آباد تهران در آن زمان بوده که از قلعه طالب آباد تهران به سمت جاده ورامین آن زمان

و بزرگراه تهران ورامین فعلی امتداد داشته که اهالی طالب آباد تهران جهت رفت و آمد و

همجنین حمل محصولات کشاورزی از آن استفاده می کردند.

 

برای دیدن عکس به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩ ] [ ٦:٢٥ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]