/ 1 نظر / 43 بازدید
محسن احمدوند

از اینکه مطالبی را در ارتباط با تاریخ شهرری در فالب تاریخچه راگا تهیه و منتشر کرده اید به این وسیله از شما دوست گرامی قدر دانی می نمایم امیدوارم در ادامه راه موفق باشید.