مهاجرت روستا ئیان در ایران

  بنابراین مهاجرفرستی روستا ها  بویژه در نواحی حاشیه ای (کوهستانی شمال و بیابانی

جنوب) باعث ناپایداری سکونتگاه های روستایی شده است.  به‌ طوری‌ که ازیک طرف

عامل تشدید توسعه نیافتگی نواحی مهاجر فرست و از طرف دیگر عامل ایجاد

نارسایی های ساختی کارکردی دراین نواحی شده است.  چگونگی وضعیت فوق و

نارسایی نظام فضایی بویژه  نواحی حاشیه ای مناطق وعدم وجود سلسله مراتب منطقی

نقاط مرکزی که کانون های زیستی کوچک را با مراکز سطوح پایین و میانه و کلان پیوند

دهد , یکی از عوامل بسیار مهم تحرک فضایی جمعیت (مهاجرت) است.  بدین ترتیب

تدوین طرح و برنامه و ارائه راهبردهای علمی و عملی برای اصلاح ساختار فضایی

کانونهای زیستی و سازمان فضایی آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

/ 0 نظر / 33 بازدید