خیابان بهشتی روبروی تپه طالب آباد راگا تهران

خیابان بهشتی در طالب آباد تهران

خیابان بهشتی در طالب آباد تهران که به خیابان دهیاری منتهی می شود از خیابان امام

خمینی امتداد می گیرد و روبروی جاده خاکی آزادگان که تا تپه طالب آباد راگا تهران امتداد

دارد می باشد.

/ 0 نظر / 77 بازدید