شهید محمود میرزا محمد از شهدای طالب آباد

اولین شهید طالب آباد 

    شهید محمود میرزا محمد اولین شهید طالب آباد

   میباشد که در جاده اهواز آبادان به شهادت

  رسیدواکنون مزار این شهید در بهشت

زهرا(س) قطعه24

می باشد.


/ 0 نظر / 29 بازدید