طالب آباد در یک نگاه

 

موقعیت سیاسی و جغرافیایی طالب آباد :

بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال 1385 روستای طالب آباد در استان

تهران شهرستان ری بخش کهریزک و دهستان قلعه نو(در ابتدا مطلب لازم به ذکر

می باشد که دهستان قلعه نو به بخش تبدیل شده است و دهستان طالب آباد زیر نظر بخش

قلعه نو قرار دارد ) واقع شده است . این روستا در دشت های جنوبی البرز قرار گرفته

و از نظر آب و هوایی دارای زمستان های نسبتا سرد و تابستان های گرم بوده و ارتفاع

آن از سطح دریا 1025 متر می باشد.به لحاظ جغرافیایی این روستا در موقعیت دشتی

واقع شده و شکل استقرار آن به صورت متراکم می باشد.

موقعیت روستا طالب آباد بر اساس تقسیمات سیاسی


موقعیت مطلق :

روستای طالب آباد در طول جغرافیایی 51 درجه و 29 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی

35 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده هست.


موقعیت نسبی :

به لحاظ موقعیت نسبی فاصله روستا از مرکز دهستان 2 کیلومتر مرکز پخش 25

کیلومتر نزدیک ترین شهر 12 کیلومتر و از مرکز شهرستان 20 کیلومتر می باشد.

 

موقعیت ارتباطی :

روستای طالب آباد از شمال شرق با شمس آباد شمال غرب با قلعه نو خالصه از جنوبباً

روستای مقیم آباد و از جنوب غرب با قمی آباد در ارتباط است. با توجه به موارد ذکر

شده در فوق بررسی های صورت گرفته در روستای طالب آباد حاکی از آن است که دو

روستای قمی آباد و مقیم آباد به عنوان روستا های حوزه نفوذ از خدمات موجود در این

روستا استفاده می نمایند . به این صورت که ساکنین روستا قمی آباد از خدمات آموزشی

(دبستان و راهنمایی) و ساکنین روستای مقیم آباد از خدمات درمانی (خانه بهداشت)

طالب آباد استفاده می کنند.

همچنین بررسی های مشاور حاکی از آن می باشد که روستای مورد مطالعه کلیه خدمات

خود را در  سطوح بالاتر خدماتی از قبیل پست درمانگاه بیمارستان بانک دبیرستان از شهر

ری بیمارستان و درمانگاه از ورامین پمپ بنزین و دبیرستان از فیروزآباد و دیگر مبادلات

اقتصادی را از شهر تهران دریافت می کند .

گفتنی است عمده مبادلات و مراجعات اقتصادی روستا با شهر ری و قلعه نو صورت

می پذیرد. در ادامه نقشه الگوی مراجعات خدماتی و مبادلات اقتصادی روستا در حوزه

نفوذ و نافذ تصویر گشته است .همچنین در طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی

استان تهران دو روستای قمی آباد و مقیم آباد نیز به عنوان روستاهای حوزه نفوذ

طالب آباد از مراکز آموزشی و درمانی این روستا بهره می برند.

 

بررسی منابع عمده معیشت روستا های حوزه نفوذ بر اساس اطلاعات محلی و نتایج

طرح های فرا دست :

اقتصاد عمده روستای طالب آباد بر پایه خدمات استوار است . دیگر بخش های اقتصادی

یعنی صنعت و کشاورزی در رده های بعدی فعالیت های اقتصادی قرار دارند.با توجه

به پرسشگری های مشاور اکثر شاغلین روستا های حوزه نفوذ طالب آباد

(مقیم آباد و قمی آباد) به شغل زراعت و دامداری مشغول هستند. زیرا در این منطقه

اراض هموار و حاصلخیز بوده و آب کافی برای کشاورزی وجود دارد. توضیح این

که روستا های حوزه نفوذ طالب آباد کمبود خدمات و امکانات خود را به دلیل نزدیکی

به شهر ری از آنجا تامین می کنند و از این طریق امرار معاش می نمایند. همچنین در

طرح فرادست (طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان تهران) مباحثی در

خصوص معیشت ساکنین روستاهای حوزه نفوذ طالب آباد ارائه نشده است .

لازم به توضیح است که رونق فعالیت های مختلف اقتصادی با ارائه برنامه های نوین

راهکار هایی را در راستای پیشرفت اقتصادی روستا در کلیه بخش های آن

ارائه خواهد داد.

در مورد اطلاعات ارائه شده در بالا لازم به ذکر می باشد که این اطلاعات

مربوط به سال 85 میباشد.

 

بررسی ویژگی های اقلیمی

جهت بررسی خصوصیات اقلیمی روستای طالب آباد اطلاعات به دست آمده ازایستگاه

سینوپتیک ورامین که نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به این منطقه می باشد استفاده شده

است.بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان تهران این ایستگاه در سال 1380

تاسیس و ارتفاع آن از سطح دریا 1000 متر می باشد .                               

بارندگی در طالب آباد

میزان بارندگی ماهانه را در یک دوره 30 ساله ارائه می دهد بیشترین میزان بارش در

فصل زمستان و در بهمن ماه با حد اکثر 8/66 میلیمتر و حداقل بارش 6/4 میلیمت

ر گزارش شده است. میزان متوسط بارندگی ماهانه در این ایستگاه 35 میلیمتر است.


به طور متوسط شروع بارندگی در طالب آباد از مهر ماه می باشد و تا مرداد ماه

ادامه می یابد.این رژیم بارندگی باتوجه به تغییرات درجه حرارت سالانه تغییر یافته

از حداکثر بارندگی در بهمن ماه 8/66 میلیمتر تا حداقل آن در مرداد ماه(6/0 میلیمتر)

متفاوت است. همچنین میزان بارش سالانه منطقه در فصول مختلف یکسان نبوده و از

پراکندگی نا منظمی برخوردار می باشد.

 


بررسی ویژگی های اقلیمی

 


رطوبت نسبی درطالب آباد

رطوبت نسبی مقدار هوای تر موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی است.

حداکثر میزان رطوبت نسبی در طالب آباد در مرداد و شهریور به میزان 50

درصد و حداقل رطوبت نسبی با 5/0 درصد در طالب آباد مربوط به ماه

خرداد می باشد.

یخبندان در طالب آباد

بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین در سال 1385 تعداد

روزهای یخبندان در مجموع 61 روز می باشد که بیشترین تعداد آن مربوط به دی

به مدت 25 روز در طالب آباد می باشد .لازم به توضیح است که ازفروردین تا

مهر ماه فاقد روزهای یخبندان می باشد.

 

رطوبت نسبی و یخبندان درطالب آباد

 باد در طالب آباد

 آمار بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک ورامین حداکثر سرعت وزش باد در طالب آباد

را در خرداد ماه با 20 متر بر ثانیه  وحداقل آن در آذر ماه با 7 متر بر ثانیه

گزارش شده است.

 

 

 

باد در طالب آباد

 


درجه حرارت در طالب آباد

بر اساس داده های موجود به طور متوسط سردترین ماه سال ، دی ماه با 4/4 درجه

  و گرم ترین ماه سال مرداد ماه با 7/30 درجه سانتیگراد در طالب آباد می باشد.

همچنین میزان درجه حرارت در تیر و مرداد با 9/30 درجه سانتیگراد و حداقل آن

با 3/0- درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد

معدل حداکثر و حداقل دما : معدل حداکثر دمای ماهانه در تیر ماه با 4/39 درجه

سانتیگراد و معدل حداقل د ماهانه را دی ماه با 8/2- درجه سانتیگراد داراست.

حداقل مطلق : عبارت است از پایین ترین درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص

از زمان (1 روز،1ماه،1سال یا چند سال)

حداکثر مطلق : عبارت است از بالاترین  درجه درجه حرارت در یک دوره مشخص از

زمان (1 روز،1ماه،1سالیاچندسال)

حداکثر و حداقل مطلق دما : درجه حرارت ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک ورامین

در سال 1385 نشان می دهد که حداکثر مطلق دما با43 درجه سانتیگراد متعلق به

ماه تیر و حداقل مطلق دما در دی ماه با7- درجه سانتیگراد می باشد. همچنین

متوسط حداکثر دمای هوا در این ایستگاه با 85/30 درجه سانتیگراد در تیر ماه و

متوسط حداقل دما نیز مربوط به ماه دی با30/2 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

 

درجه حرارت طالب آباد

 

دین و مذهب و زبان

زبان غالب مردم روستا فارسی می باشد و به لحاظ دین نیز ساکنین روستا تماما

مسلمان و شیعه مذهب هستند.

فعالییت های اقتصادی :

فعالیت های اقتصادی روستا شامل کلیه فعالییت های است که در محیط روستا

اعم از کشاورزی و یا غیر کشاورزی به منظور تامین معاش روستائیان صورت می گیرد.

به عبارت دیگر اقتصاد روستایی جنبه های مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و

شامل فعالیت های اقتصادی است که نیاز های مادی روستاییان را تامین می کند.

برای ارائه ی امار اطلاعات مورد نیاز فعالییت های اقتصادی روستا و همچنین جهت 

براورد منابع درامدی روستائیان و نیز مشخص نمودن میزان حجم و نوع مبادلات

اقتصادی روستا با سایر مرکز به دلیل جامع بودن اطلاعات اماری سر شماری

کشاورزی کشور در سال 82 از این اطلاعات استفاده شده است.

 

همان گونه که در بالا ذکر شده است این اطلاعات و آمار مربوط به سال

82 می باشد.

 

فعالیت های اقتصادی

در آمد سالیانه در طالب آباد

 الف). بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی از مجموع 92 بهره بردار در روستا 83 بهره بردار از نوع اول 8

بهره بردار نوع دوم و1 بهره بردار از نوع چهارم می باشند.


آمار بخش کشاورزی طالب آباد

 


زراعت و باغداری در طالب آباد :

 

بر اساس اطلاعات سر شماری کشاورزی استان تهران در سال 1382 شهرستان ری

دارای 24338 هکتار اراضی زراعی و 82 هکتار ارازی باغیبه ترتیب حدود31و17 درصد

از بخش کشاورزی شهرستان را شامل می باشد.

طبق همین اطلاعات نیز روستای طالب اباد در سال 1382 دارای 428 هکتار اراضی

بوده که 427 هکتار اراضی زراعی  و 425 هکتار به زیر کشت و بقیه به صورت آیش

می باشد.

سطح کاشت این اراضی 791 هکتار بوده که 393 هکتار به زیر کشت گندم و 12

هکتار جو و 7 هکتار یونجه و اسپرس خشک و 350 هکتار ذرت خوشه ای و

علوفه ای و 7 هکتار هویج و ترب و شلغم و چغندر لبوی و 22 هکتار نیز متعلق به

کشت سایر سبزیجات بوده که کشت تمامی انها به صورت آبی می باشد.لازم به ذکر

است در این روستا بعضی از زمین ها در سال دو بار کشت می شوند. عمده ترین

محصولات تولیدی روستا شامل گندم با 2271 تن و ذرت خوشه ای  و علوفه ای با

16800 تن و سایر سبزیجات با 1249 تن بوده است و تمامی محصولات زراعی

روستا نیز به صورت آبی کشت می شوند.بر اساس امار سر شماری  عمومی کشاورزی

در سال 1382 محولات باغی روستای طالب آباد شامل انجیر آبی و انار و انگور آبی

مباشند که میزان تولید هر یک از این محصولات به ترتیب 2 و 19 و 2  تن درسال

می باشد.

میزان سطح کشت در طالب آباد

 


 دامداری  در طالب آباد:

دامداری که اقصاد سنتی و معیشتی مبتنی بر خود کفایی است. از دیر باز به عنوان

یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی  روستاییان مطرح است. طبق امار به دست

امده از اطلاعات  سر شماری کشاورزی در سال 82  روستا طالب آباد دارای 361 راس

دام بزرگ و 825 راس دام کوچک بوده است . بر این اساس امار تفکیک دام ها شامل

361 راس گاو و 783 راس گوسفند و بره و 42 راس بز و بزغاله می باشد.همچنین

 روستا طالب آباد دارای هیچ گونه دام شیر ده کوچک نبوده و با دارا بودن 98 راس گاو

شیر ده سالانه به میزان 380 لیتر تولید شیر دارند. میزان پشم و کرک تولید شده گوسفند

و بز در روستا طالب آباد نیز سالانه 662 کیلوگرم می باشد.

ب) بخش صنعت

بر اساس اطلاعات به دست امده از برداشت میدانی مشاور تعداد افرادی که در بخش

صنعت مشغول فعالییت می باشند 280 نفر است از این تعداد 250 نفر در صنعت

ساخت ( در کارگاه های فعال در داخل روستا ) و 30 نفرنیز به عنوان کارگر ساده در

ساختمان سازی مشغول به فعالیت می باشند.

ج ) خدمات

خدمات یکی از بخس های مهم اقتصادی است که فعالیت و توسعه آن بستگی به عواملی

از قبیل پویایی و رشد دیگر بخش های اقتصادی تراکم جمعیت و موقعیت و مرکزیت

اداری – تجاری و خدماتی در سطح یک ناحیه دارد.

 این بخش فعالیتی است که امروزه جای بخش کشاورزی و صنعت را گرفته است و

عنوان یک بخش وابسته به این بخش ها نقش اساسی در سکونتگاه های بشری بالاخص

در نقاط شهری دارد.بر اساس برداشت های میدانی مشاور در بخش خدمات 228 نفر

در مراکز خدماتی  داخل و خارج روستای طالب آباد مشغول فعالیت می باشند. مرکز

فعالیت شاغلین  در داخل روستا شامل خانه بهداشت مدارس ابتدایی و راهنمایی دهیاری

خرده و عمده فروشی و نانوایی و... است و افرادی که به عنوان راننده ارتباط بین

روستای مورد نظر خارج از روستا می باشد. تعداد واحد های تجاری روستا نیز

72 واحد می باشد.همچنین بخش خدمات در بین سایر بخش های اقتصادی روستا

رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 بررسی  و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان های غیر قابل

سکونت(مخروبه)، مرمتی و نوساز،تعیین نوع مصالح به کار رفته در ساختمان های

موجود در روستا (با دوام و نیمه با دوام و کم دوام)

منابع و امکانات محلی بر روی هم مجموعه ای از مصالح را فراهم می اورند که در

معماری بومی محلی به کار گرفته می شوند.این مواو و مصالح بیشتر از خاک ،آب و

نباتات محل به دست می ایند . در بررسی کیفییت ابنیه روستای مورد مطالعه نیز عوامل

مختلفی مانند شرایط مختلف اقلیمی ، شرایط اقتصادی و فرهنگی،نوع مصالح ساختمانی

موجود در محیط اطراف روستا و امکان دسترسی به مصالح خارج از ان نقش بسزایی

دارند.این مجموعه به 3 گروه نوساز(با دوام) ،مرمتی (قابل سکونت) و مخروبه یا غیر

قابل سکونت تقسیم بندی می کنند.هر چند ، تدقیق در کیفیت ابنیه و شاخص های مسکن

روستایی کشور بیانگر آن است که این شاخص ها در وضعیت نا مطلوبی به سر

می برند. به طوری که بر اساس نتیجه مطالعات ویژگی های مسکن روستایی کشور

در سال 1382 ،تنها 22/9 درصد از واحد های مسکونی روستایی از مصالح با دوام

ساخته شده اند،بیشتر واحد های مسکونی 04/ 51 دزصد از مصالح  نیمه بادوام احداث 

شده اندو 74/39 درصد بقیه نیز از مصالح بی دوام و کم دوام ساخته شده اند. از نظر

شاخص دوام سازه ای فقط 06/9 درصد واحدهای مسکونی روستا های کشور دارای

دوام سازه ای هستند . شاخص سازه های نیمه با دوام 44/87 درصد است.99/46

درصد واحد های مسکونی روستایی نیز دارای عمر بیش از 20 سال می باشند.

دامداری در روستا طالب آباد

 نوساز :

واحد های نوساز شامل آن دسته از ساختمان هایی است که معمولا 5سال عمر

داشته و با مصالح با دوام ساخته شده اند.در روستای طالب آباد حدود 60درصد از

ساختمان ها نوساز می باشند و اکثر مصالح به کار رفته در ابنیه نوساز روستای

طالب آباد آجر و آهن است.

مرمتی :

به ساختمان هایی اطلاق می گیرد که با مرمت و مقاوم سازی بنا امکان استفاده از

آن ها در سالهای آتی فراهم می باشد. به عبارت دیگر با صرف هزینه های معقول و

متعارف قابل استفاده باشند.بناهای مرمتی در روستای طالب آباد برابر 233 واحد بوده

که 7/39 ابنیه روستا را در بر می گیرد و مصالح به کار رفته در آن ها از نوع نیمه با

دوام هستند.


کیفیت ساختمان ها در طالب آباد

 


تخریبی :

این بنا ها که حدود 3/0 درصد از ساختمان های روستا طالب آباد را به خود اختصاص

داده اند معمولا بیش از 30 سال قدمت دارند و عموما از مصالح بومی و کم دوام در

ساخت انها استفاده شده است که از آن جمله می توان به خشت و چوب و سنگ

اشاره نمود . عمر مفید این ساختمان ها پایان یافته و در مقابل خطراتی چون سیل

و زلزله بسیار آسیب پذیر هستند .گفتنی است در ساخت 2/53 ابنیه روستا طالب آباد

از مصالح با دوام ، 5/46 درصد از مصالح نیمه با دوام و 3/0 درصد نیز از مصالح کم دوام

استفاده شده است. نکته قابل توجه در بررسی کیفیت و مصالح بنا عدم بکار گیری

اصولی مصالح با دوام بر اساس استاندارد ها

/ 0 نظر / 168 بازدید