خیابان شهید محمود میرزامحمد از شهدای طالب آباد راگا تهران

خیابان میرزا محمد در طالب آباد تهران

این خیابان که به نام یکی از شهدای طالب آباد راگا تهران به نام شهید محمود میرزا محمد

نام گذاری شده است از خیابان امام خمینی منشعب میشود و به ورزشگاه شهدای طالب آباد

راگا تهران منتهی می شود. 


/ 0 نظر / 43 بازدید